Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk - OFICIÁLNÍ WWW STRÁNKY ŠKOLY

Zahájení provozu mateřské školy, základní školy a střední školy od 12.4. 2021

V pondělí 12. 4. 2021 zahajují provoz všechny pracoviště naší školy.


Podmínky pro účast dětí a žáků na vzdělávání ve škole:


 • dítě/žák nemá příznaky onemocnění Covid 19
 • dítě/žák podstoupil neinvazivní preventivní AG test, který mu poskytla škola, s negativním výsledkem


Žáci se budou testovat sami v Po a Čt před zahájením vyučování pod dohledem pedagogických pracovníků, případně s asistencí zákonného zástupce.


Provoz školy bude nastaven tak, aby splňoval všechna protiepidemická opatření.


Všechny informace k organizaci vyučování poskytnou třídní učitelé.

Organizace vyučování od 1. 3. 2021

Od pondělí 1. 3. 2021 jsou dle krizového opatření Vlády ČR uzavřeny střední škola, základní škola, mateřská škola, školní družina a internát.

Výuka bude probíhat distančně. Informace o distančním vzdělávání a rozvrhy hodin předají žákům třídní učitelé.

Účast na distanční výuce je pro všechny žáky ZŠ, SŠ a děti předškolního oddělení MŠ povinná!

Rodiče jsou povinni předem omlouvat případnou neúčast a sdělit důvod nepřítomnosti žáka ve výuce třídnímu učiteli, žáci mají povinnost vypracovat a odevzdat všechny úkoly zadané během hodin distanční výuky.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 • vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:
  • dětí v mateřské škole
  • dětí v přípravné třídě
  • žáků 1. a 2. ročníků základní školy
  • žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy
  • dětí v přípravném stupni základní školy speciální
  • žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona
  • žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá
  • ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu

Protiepidemické a provozní změny v době zpřísněných opatření

Jsme rádi, že je nám i v době přísných protiepidemických opatření umožněn nepřetržitý provoz mateřské, základní i střední školy, internátu a školní družiny.  

Máme nastavena náročná hygienická opatření, abychom chránili zdraví dětí, žáků i zaměstnanců školy. Opatření se opět projeví především v organizaci školní družiny, provozu jídelny a omezení vstupu cizích osob do školních budov. Ranní družina je omezena, odpolední provoz školní družiny je přizpůsoben požadavku nespojování kolektivů žáků.

O změnách v provozu budete vždy informováni prostřednictvím třídních učitelů a vychovatelů. Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ DO KONCE ROKU 2020

Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků, studentů a účastníků:

 základních škol,
 středních škol a konzervatoří,
 vyšších odborných škol,
 základních uměleckých škol,
 jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky,
 ve vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona o státní sociální podpoře,
 školních družin, školního klubu a střediska volného času.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zároveň pro základní školy, střední školy, konzervatoře a základní umělecké školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). To znamená, že pro tyto druhy škol není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona.

Dále se v období od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 zakazuje poskytování ubytování ve školských výchovných a ubytovacích zařízení s výjimkou ubytovaných, kteří nemají na území České republiky jiné bydliště.

Do neděle 20. prosince 2020 se provoz škol a školských zařízení řídí současnými pravidly.

Hygienicko-epidemiologická opatření po obnovení provozu školy od 18. 11. 2020

Informace k novým omezením ve škole uplatňovaným od 18. 11. 2020

Na provoz škol (MŠ, ZŠ, SŠ) a školských zařízení (jídelna, družina, internát) se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (vydaný Ministerstvem školství) a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (vydaná Ministerstvem zdravotnictví).

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví.

Informace k provozu základní školy a střední školy v době od 18. 11. 2020

Ve středu 18. 11. 2020 obnovuje základní škola a střední škola provoz na všech svých pracovištích. V provozu bude také školní internát a školní družina. 

Znovuotevření školy vyžaduje splnění náročných hygienických opatření při pobytu dětí ve škole. Projeví se především v organizaci školní družiny a provozu jídelny.

Prosíme rodiče o pochopení a spolupráci.

Skip to content