Informace zveřejněné podle zákona

Informace zveřejněné podle zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění pozdějších předpisů.


Název

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3


Hlavní účel a předmět činnosti

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělání. Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č.  561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon), v platném znění (dále jen ,, školský zákon“), a prováděcími předpisy k němu. Příspěvková organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení – střední škola zřízená dle § 16 odst. 9 školského zákona, základní  škola zřízená dle § 16 odst. 9 školského zákona, mateřská škola zřízená dle § 16 odst. 9 školského zákona, základní škola při zdravotnickém zařízení, mateřská škola při zdravotnickém zařízení, školní družina, školní jídelna – výdejna a internát.


Organizační struktura 

Vnitřní organizace školy je dána vnitřním předpisem


Právní forma

Příspěvková organizace


Zřizovatel

Olomoucký kraj


IZO

600027121


Kontaktní spojení 

Sídlo:  Hanácká 145/3, 787 01 Šumperk
Telefon: 
583 213 166 –  sekretariát školy
                583 213 166 –  ředitelka školy
E-mail:    zssumperk@seznam.cz
Webové stránky: www.zssumperk.cz
Datová schránka: r9fh94m
Úřední hodiny: pondělí – pátek  7:00 – 15:30


Bankovní spojení

Komerční banka, a.s., č. ú. 27931841/0100


IČO

49589768


DIČ

Nejsme plátci DPH


Dokumenty

Školní řád, Vnitřní řád mateřské školy, Vnitřní řád školní družiny, Vnitřní řád internátu, Vnitřní řád školní jídelny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách školy.


Součásti školy


                                                   
                           

_______________________________________________________________________________________________