Praktická škola jednoletá

Praktická škola na naší škole je bezoborová. Zaměření je všeobecné, tzn. absolvent může vykonávat jednoduché pomocné práce v různých oblastech například v gastronomii, zahradnictví, úklidových firmách nebo pracovat v chráněných dílnách.

Studentům také nabízí možnost dalšího vzdělávání na naší praktické škole dvouleté.

Základní informace

Podmínky přijetí

 • doporučení SPC
 • podaná přihláška v termínu s vyjádřením praktického lékaře
 • pohovor se žákem či jeho zákonným zástupcem
 • zvládnutí sebeobslužných činností a jednoduchým manuálních činností – domácí práce, práce v kuchyni

Délka studia

 • jeden rok

Ukončení studia

 • závěrečná zkouška (praktická a teoretická část)

            Praktická část

 • příprava studené kuchyně dle receptu, stolování, úklid pracovní plochy, kuchyně

           Teoretická část

 • písemná část, která se skládá z otázek z předmětů Práce v domácnosti, Rodinná výchova, Pracovní činnosti
 • ústní část, která je zaměřená na jednoduché základní otázky z všeobecného rozhledu

Dosažený stupeň středoškolského vzdělání

 • střední vzdělání

Certifikát

 • vysvědčení o závěrečné zkoušce

Uplatnění absolventa

 • pomocné práce: úklidové činnosti, pomocné práce v kuchyni, práce v zahradnictví, práce v chráněné dílně
 • pokračování v dalším vzdělávání na praktické škole dvouleté

Vyučovací předměty

 • český jazyk, matematika, informační a komunikační technologie, základy společenských věd, výchova ke zdraví, anglický jazyk, výchovy (TV, VV, HV)
 • Odborné předměty: práce v domácnosti, pracovní činnosti, rodinná výchova

Týdenní délka studia

 • 30 hodin

Profil odborných předmětů

Práce v domácnosti

 • Provoz a údržba domácnosti
 • základní požadavky na zařízení a vybavení bytu
 •  uspořádání věcí v domácnosti
 • odpadové hospodářství – třídění odpadu
 • domácí práce v průběhu dne
 • organizace práce
 • pracovní pomůcky a prostředky, jejich funkce a využití
 • jednoduché pracovní operace a postupy
 • obsluha základních technických prostředků používaných v domácnosti, bezpečná obsluha spotřebičů
 • úklidové a čisticí prostředky, úklidové práce
 • údržba oděvů a textilií – praní, žehlení, drobné opravy
 • drobné domácí údržbářské práce
 • ošetřování pokojových rostlin a aranžování květin
 • Příprava pokrmů
 • základní vybavení kuchyně
 • příprava pokrmů – výběr, nákup a skladování potravin, základní tepelné úpravy pokrmů, studená kuchyně
 • denní stravovací režim, zdravá výživa
 • úprava stolu k různým příležitostem, ozdobné prvky
 • zásady hygieny a bezpečnosti práce při práci s potravinami
 • důležitá telefonní čísla

Pracovní činnosti

 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence
 • pracovněprávní problematika BOZP
 • bezpečnost technických zařízení
 • Úklidové prostředky a pomůcky
 • úklidové prostředky
 • úklidové pomůcky
 • ochrana životního prostředí
 • Úklidové stroje a zařízení
 • vysavač, tepovač, myčka nádobí
 • Pravidelný (denní, týdenní) a generální úklid
 • luxování koberců a čalouněného nábytku
 • mytí oken a dveří, omyvatelných podlah a stěn
 • čištění koberců a textilních podlahových krytin
 • čištění a údržba nábytku
 • čištění zrcadel a osvětlovacích těles
 • úklid sociálních zařízení
 • Práce montážní a demontážní
 • jednoduché opravy v domácnosti
 • výrobky z různých materiálů
 • Práce s textilem
 • druhy textilních materiálů
 •  základní typy stehů
 • drobné opravy prádla
 •  výrobky z textilních materiálů

Rodinná výchova

 • Rodina, rodinné soužití
 • vztahy a komunikace v rodině – v užší i širší rodině, generační konflikty ·
 • fungování rodiny – práva a povinnosti členů v rodině, postavení dítěte v rodině, vliv rodiny na vývoj dítěte
 • typy výchovy v rodině
 • úplná a neúplná rodina, formy náhradní rodinné péče
 • Rodičovství
 • mezilidské vztahy – kamarádství, přátelství, láska, výběr partnera
 • sexuální dospívání – antikoncepce, předčasná sexuální zkušenost, přerušení těhotenství, rizikové sexuální chování a jeho prevence, prevence přenosných pohlavních chorob, poruchy pohlavní identity
 • sňatek, těhotenství, narození dítěte, péče o dítě, dětské nemoci
 • zneužívání, týrání dětí – krizová centra, linky důvěry
 • neshody v manželství – manželská poradna, rozvod
 • Domácnost
 • byt a jeho funkce – bytové prostory, jejich účel a vybavení
 •  základní vybavení domácnosti
 • sebeobsluha a osobní hygiena
 •  podíl jednotlivých členů domácnosti na jejím chodu
 •  úklidové práce v domácnosti
 • ošetření drobného poranění – škrábnutí, říznutí, popáleniny a opaření ·
 • hygiena a ochrana zdraví v domácnosti
 • modelové situace a praktická cvičení

PRAXE

 • úklidové práce ve škole
 • práce na zahradě a kolem školy
 • nákup surovin na vaření, vaření ve cvičné školní kuchyňce

Odloučené pracoviště Třebízského

 • výdejna stravy (pouze vybraní studenti)
 • výměna použitého povlečení v MŠ a MŠ AUTI

Během celého studia se snažíme navštěvovat organizace, firmy zaměřené na možné budoucí uplatnění absolventů.