Školní družina

Zajišťuje mimoškolní činnosti žáků (odpočinková a zájmová činnost, příprava na vyučování apod.). Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy, žáky obou stupňů speciální školy a žáky dojíždějící. Žáci druhého stupně základní školy mohou být přijati k pravidelné docházce, pokud není naplněna kapacita ŠD. Akcí družiny  se mohou zúčastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny, a to na základě předchozího přihlášení k účasti na jednorázové aktivity nabízené ŠD.