Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Obor a kód vzdělávání:

Praktická škola dvouletá  78-62-C/02

Praktická škola jednoletá 78-62-C/01

Termín přijímacího řízení:  27. 4. 2023

Kritéria pro přijetí:

Praktická škola dvouletá

Součástí přijímacího řízení je pohovor s uchazeči o studium zaměřený na tyto oblasti:

  • úroveň samostatnosti při sebe obslužných a praktických dovednostech
  • jazyková a komunikační dovednost, písemný projev a čtenářské dovednosti
  • matematické dovednosti v praxi
  • orientace a všeobecný rozhled uchazeče

Praktická škola jednoletá

Přijímací řízení bez přijímací zkoušky na základě žádosti o přijetí se všemi povinnými přílohami a vyhodnocení výsledků vzdělávání na ZŠ, příp. pohovoru s uchazečem nebo jeho zákonným zástupcem.

Hodnocení:

Každá z uvedených oblastí bude hodnocena body na škále 0 – 5 bodů.

Uchazeči o studium budou seřazeni podle dosaženého počtu bodů a v tomto pořadí – od nejvyššího po nejnižší – rozhodne ředitelka školy o jejich přijetí ke vzdělávání.

Minimum bodů pro přijetí do Praktické školy dvouleté i jednoleté je 5 bodů.

Zájemci o studium musí doložit: (bez povinných příloh nebude přihláška přijata)

  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
  • doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP)
  • řádně vyplněnou přihlášku ke studiu s potvrzeným vysvědčením z posledních dvou ročníků, ve kterých plnil nebo plní uchazeč povinnou školní docházku

Předpokládaný počet přijatých žáků:

PrŠ dvouletá  –   10 žáků

PrŠ jednoletá –     7 žáků Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny uchazečům a zveřejněny na webových stránkách školy.  

Mgr. Dagmar Skoumalová, ředitelka školy

V Šumperku dne 11. 1. 2023

Praktická škola s jednoletou přípravou

Název: Praktická škola s jednoletou přípravou Délka přípravy: 1 rok Určeno pro: Hochy a dívky s ukončenou školní docházkou na praktické nebo speciální škole, případně pro žáky z nižších ročníků základní školy rovněž s ukončenou školní docházkou Naplnění třídy: 6 – 12 žáků Forma studia: Denní organizace výuky odpovídající schopnostem a možnostem žáků Přijímací zkoušky: Nejsou, pouze pohovor Ukončení vzdělání: Závěrečná zkouška (praktická a teoretická […]

Praktická škola s dvouletou přípravou

Název: Praktická škola s dvouletou přípravou Délka přípravy: 2 roky Určeno pro: Hochy a dívky s ukončenou školní docházkou na praktické nebo speciální škole, případně pro žáky z nižších ročníků základní školy rovněž s ukončenou školní docházkou  Naplnění třídy: 6 – 12 žáků Forma studia: Denní organizace výuky odpovídající schopnostem a možnostem žáků Přijímací zkoušky: Nejsou, pouze pohovor Ukončení vzdělání: Závěrečná zkouška (praktická […]