Praktická škola s dvouletou přípravou

Název: Praktická škola s dvouletou přípravou

Délka přípravy: 2 roky

Určeno pro: Hochy a dívky s ukončenou školní docházkou na praktické nebo speciální škole, případně pro žáky z nižších ročníků základní školy rovněž s ukončenou školní docházkou 

Naplnění třídy: 6 – 12 žáků

Forma studia: Denní organizace výuky odpovídající schopnostem a možnostem žáků

Přijímací zkoušky: Nejsou, pouze pohovor

Ukončení vzdělání: Závěrečná zkouška (praktická a teoretická zkouška)

Certifikát: Vysvědčení o závěrečné zkoušce

Dosažený stupeň vzdělání: Střední vzdělání, příprava pro výkon jednoduchých činností ve sféře pomocných a úklidových prací sociálních služeb, zahradnictví a veřejného stravování

Pracovní uplatnění: Jednoduché pracovní činnosti v oblasti služeb a výroby např. v sociálních a komunálních službách, zdravotnictví, výrobních podnicích, zemědělství, případně k pokračování v dalším vzdělávání. Dále se mohou uplatnit při úklidu v ubytovacích zařízeních, kancelářích, veřejných prostorách, zdravotnických a sociálních zařízeních, apod. Také se mohou uplatnit při výkonu pomocných prací při přípravě pokrmů  

Učební plán:

Obor vzdělání 78-62-C/02

Vzdělávací
oblast

Vyučovací
předměty

  1.ročník
+disp.h.dotace

      2. ročník
+disp.h.dotace

CELKEM
+disp.h.dotace

 

Jazyk
a jazyková komunikace

 

Český
jazyk a literatura

2+ 1

2+ 1

4+ 2

Anglický
jazyk

1

1

2

 

Matematika
a její aplikace

 

Matematika

2

2

4

Informační
a komunikační technologie

 

Informační
a komunikační technologie

1

1

2

Člověk
a společnost

Občanská
výchova

1

1

2

Člověk
a příroda

Přírodověda

1

1

2

Umění
a kultura

 

Hudební
výchova

1

1

2

4

 

Výtvarná
výchova

1

1

2

 

Člověk
a zdraví

Výchova
ke zdraví

1

1

2

Tělesná
výchova

2

2

4

Odborné

činnosti

Rodinná
výchova

3+1

3+1

6+2

Výživa
a příprava pokrmů  

4

4

8

Praktické
činnosti


6 + 4

 

6 + 4

 

12 + 8

 

Celková
povinná časová dotace


32


32


64

 

Organizace výukyDle Školního vzdělávacího programu

Průběh výuky: Výuka probíhá v prostorách naší školy.  Škola se nachází v příjemném prostředí historického jádra města Šumperku. Je bohatě vybavena učebními pomůckami a odbornými učebnami pro praktickou výuku. Žáci mají přístup na internet.  Ve škole je tělocvična, součástí školy je hřiště a zahrada.  Praktická výuka probíhá rovněž ve stravovacím zařízení školy –
nutný zdravotní průkaz. Možnost ubytování.

Pracoviště:

 • internát školy
 • jídelna a výdejna stravy
 • cvičná školní kuchyň
 • školní zahrada
 • školní dílna

Stěžejní výukou jsou PRAKTICKÁ CVIČENÍ, která jsou soustředěna hlavně na:

 • nácvik činností úklidových prací 
 • poskytují znalosti a dovednosti z oblasti v péči o domácnost
 • nácvik dovedností potřebné při přípravě stravy
 • získávání znalostí z oblasti zdravé výživy
 • nácvik stolování a dodržování zásad společenského chování
 • nácvik jednoduchých oprav v domácnosti
 • rozvoj jemné motoriky
 • rozvoj komunikačních dovedností

Vzhledem ke speciálním vzdělávacím potřebám žáků je výuka organizována tak, aby odpovídala psychickým i tělesným schopnostem žáků a respektovala jejich individuální zvláštnosti a zásady přiměřenosti pracovní zátěže.