Důležité upozornění pro zákonné zástupce

Zákonný zástupce je povinen v souladu s § 34a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, přihlásit své dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

V případě, že zákonný zástupce přihlásí své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání v jiné obci, než v jaké má jeho dítě trvalý pobyt, nebo v mateřské škole jiného zřizovatele (kraj, soukromý zřizovatel), je nutno tuto skutečnost oznámit spádové mateřské škole v místě trvalého pobytu dítěte.

Pokud tuto důležitou informaci zákonný zástupce nenahlásí, dítě bude vedeno v evidenci dětí, které zákonný zástupce nepřihlásil k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání lze ze strany zákonného zástupce považovat za porušení jeho právních povinností, resp. za přestupek dle § 182a odst. 1 písm. a) školského zákona, za který lze uložit pokutu až do výše 5 000 Kč.

Barevný podzim je pryč…..

V mateřské škole jsme vnímali podzim s jeho nabídkou i proměnami.
Povídali jsme si, ochutnávaly ovoce, pekli štrúdl, sbírali a třídíli hřiby, hráli jsme si s listím na zahradě, malovali, poznávali les…..a mnoho dalšího:-). Teď už se budeme...

Důležité upozornění pro zákonné zástupce

Zákonný zástupce je povinen v souladu s § 34a odst. 2 a § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), přihlásit své dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání a povinné školní docházce.

V případě, že zákonný zástupce přihlásí své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání a povinné školní docházce v jiné obci, než v jaké má jeho dítě trvalý pobyt nebo ve škole jiného zřizovatele, je nutno tuto skutečnost oznámit ve spádové škole (škola, která je zřízená v místě trvalého pobytu dítěte).

U dětí s trvalým pobytem ve městě Šumperk, u kterých zákonný zástupce zvolil pro dítě jinou mateřskou a základní školu, než kterou město Šumperk zřizuje, je nutné tuto informaci předat na odbor ŠKV, oddělení školství, Ing. Osladilové (marie.osladilova@sumperk.cz, 727 871 695).

Pokud tyto důležité informace zákonný zástupce nenahlásí, dítě bude vedeno v evidenci dětí, které zákonný zástupce nepřihlásil k zápisu.

Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání a povinné školní docházce ze strany zákonného zástupce lze považovat za porušení jeho právních povinností, resp. za přestupek dle § 182a odst. 1 písm. a) školského zákona. Za zmíněný přestupek lze uložit pokutu až do výše 5.000,00 Kč.

Mikulášská nadílka

V pátek 3. 12. proběhla na naší škole tradiční mikulášská nadílka. Mikuláš společně s čerty a anděly navštívil žáky 1. stupně, auti tříd a děti z mateřské školky. Žáci měli pro Mikuláše připraveny vánoční koledy, za které byli odměněni sladkostmi...

Zahájení provozu mateřské školy, základní školy a střední školy od 12.4. 2021

V pondělí 12. 4. 2021 zahajují provoz všechny pracoviště naší školy.


Podmínky pro účast dětí a žáků na vzdělávání ve škole:


  • dítě/žák nemá příznaky onemocnění Covid 19
  • dítě/žák podstoupil neinvazivní preventivní AG test, který mu poskytla škola, s negativním výsledkem


Žáci se budou testovat sami v Po a Čt před zahájením vyučování pod dohledem pedagogických pracovníků, případně s asistencí zákonného zástupce.


Provoz školy bude nastaven tak, aby splňoval všechna protiepidemická opatření.


Všechny informace k organizaci vyučování poskytnou třídní učitelé.

Informace pro rodiče dětí mateřské školy a žáků základní školy

Nadále pokračuje vzdálené vyučování žáků prostřednictvím webových stránek, emailů, mobilních  tel. apod. pro žáky všech ročníků ZŠ.

Od 25. května 2020 je umožněna dobrovolná osobní přítomnost žáků ve škole a dětí v mateřské škole.Tato možnost se týká všech dětí v mateřské škole a některých žáků základní školy:

  • Od 25. 5. 2020 zahajuje provoz mateřská škola na ul. Třebízského
  • Od 25. 5. 2020 zajišťuje škola vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR pro žáky 1. až 5. ročníku. Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků.
  • Od 22. 5. 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku. Vzdělávací aktivity budou probíhat formou konzultací vždy v pátek.

Vzhledem k faktoru dobrovolnosti doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili nástup dítěte do školy a rozhodli o jeho účasti na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím, i s ohledem na to, zda dítě patří či nepatří do rizikové skupiny (osoby s rizikovými faktory).