Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Obor a kód vzdělávání:

Praktická škola dvouletá 78-62-C/02
Praktická škola jednoletá 78-62-C/01

Termín přijímacího řízení: 18. 4. 2024

1. Kritéria pro přijetí:

Praktická škola dvouletá

Součástí přijímacího řízení je pohovor s uchazeči o studium zaměřený na tyto oblasti:

  • úroveň samostatnosti při sebeobslužných a praktických dovednostech
  • jazyková a komunikační dovednost, písemný projev a čtenářské dovednosti
  • matematické dovednosti v praxi
  • orientace a všeobecný rozhled uchazeče

Praktická škola jednoletá

Přijímací řízení bez přijímací zkoušky na základě žádosti o přijetí se všemi povinnými přílohami a vyhodnocení výsledků vzdělávání na ZŠ (zvládnutí sebe obslužných činností a jednoduchých manuálních činností – domácí práce, práce v kuchyni), příp. pohovoru s uchazečem nebo jeho zákonným zástupcem.

2. Hodnocení:

Každá z uvedených oblastí bude hodnocena body na škále 0–5 bodů.

Uchazeči o studium budou seřazeni podle dosaženého počtu bodů a v tomto pořadí – od nejvyššího po nejnižší – rozhodne ředitelka školy o jejich přijetí ke vzdělávání.

Minimum bodů pro přijetí do Praktické školy dvouleté a Praktické školy jednoleté je 5 bodů.

3. Povinné přílohy k přihlášce ke studiu:

  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
  • doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP)
  • doklad o splnění povinné školní docházky

4. Předpokládaný počet přijatých žáků:

PrŠ dvouletá – 5 žáků
PrŠ jednoletá – 8 žáků

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny uchazečům a zveřejněny na webových stránkách školy.

V Šumperku 15. 1. 2024

Mgr. Dagmar Skoumalová
ředitelka školy