Historie a současnost školy

Historie školy

Seidlův palác a Mariiny schody

Textilní podnikatel Ignác Seidl nechal vystavět v dnešní Hanácké ulici renesanční palác. Stavba navržená vídeňským architektem Moritzem Hinträgrem dosahuje nebývale monumentálního účinku, především díky svému umístění na městských hradbách a patrným prvkům francouzského klasicismu, kterým se autor nechal inspirovat.

Hanácká ulice je spojena schodištěm s parčíkem pod hradbami, které dal D. Seidl na vlastní náklady vystavět v sousedství svého domu a které romanticky pojmenoval po své manželce Marii.

V roce 1929 však tento šumperský podnikatel umírá a palác se ocitá v rukou římskokatolické církve, která z něj učinila sídlo šumperského děkanství. V padesátých letech minulého století pak budovu převzal školský odbor ONV, který dal tyto prostory zvláštní škole k dispozici. Od roku 1974 je palác majetkem státu.

Mateřská škola

Ve školním roce 1945/46 byly obnoveny a otevřeny 3 mateřské školy: I. MŠ Smetanovy sady, II. MŠ Revoluční třída, III. MŠ Zvl. v ulici Jana Čičáka, která byla ve školním roce 1990/91 přejmenována na
3. MŠ speciální a přestěhována do bývalých jeslí na ulici Třebízského 1.

Od 1. 9. 1992 – Speciální MŠ internátní v Šumperku, Třebízského 1.

Od 1. 9. 2000 – Vznik speciální základní školy pro žáky s více vadami, Třebízského 1, Šumperk.
Součástí byla speciální MŠ a internát.

Základní škola

V červnu 1951 se do budovy Hanácká 3 přestěhovaly třídy zvláštní školy, které byly doposud umístěny na adrese 8. května 63.

Školní rok 1951/52 – zahájena výuka zvláštní školy, v pozdějších letech Zvláštní škola internátní.

K 1. 7. 2005 došlo ke sloučení Speciálních škol Šumperk, Hanácká 3 se Speciální základní školou pro žáky s více vadami Šumperk. Třebízského 1.

Od 1. 9. 2016 je škola je zřízena dle §16 ost. 9 školského zákona.

K 1. 7. 2017 došlo ke sloučení SŠ, ZŠ a MŠ Šumperk Hanácká 3 se ZŠ a MŠ při lázních Bludov, Lázeňská 573.

Současnost školy

Škola a školská zařízení pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zřízená podle §16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon).

Střední škola, základní škola a mateřská škola poskytuje výchovu a vzdělání dětem a žákům s vysokou mírou speciálních vzdělávacích potřeb, vzhledem k nimž jim byl poradenským zařízením doporučen takový stupeň podpůrných opatření, který jim umožňuje vzdělání ve škole zřízené pro děti, žáky a studenty s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem. Podmínkou pro zařazení je písemná žádost zákonného zástupce dítěte nebo žáka, doporučení školského poradenského zařízení a soulad tohoto postupu se zájmem dítěte nebo žáka.

Základní škola při zdravotnickém zařízení zajišťuje výchovu a vzdělání žákům zdravotně oslabeným a dlouhodobě nemocným – pacientům Léčebných lázní Bludov, s.p. a dětského oddělení Nemocnice Šumperk. Je založena na fungující spolupráci lékařů a pedagogů, cílem je poskytnout všem žákům (plnícím povinnou školní docházku) v době jejich pobytu v lázních nebo v nemocnici základní výchovu a vzdělání tak, aby se mohli po návratu ze zdravotnického zařízení plynule zapojit do práce své kmenové školy.

Pracoviště školy

Hanácká 3, Šumperk – ZŠ, SŠ, sídlo školy                                                 
Třebízského 1, Šumperk – MŠ, ZŠ, ŠD, internát, jídelna                                                   
Lázeňská 573, 789 01 Bludov – ZŠ při zdravotnickém zařízení                                       
Nemocniční 32, 787 01 Šumperk – ZŠ při zdravotnickém zařízení

Součásti školy:

  1. Střední škola zřízená dle §16 odst. 9 školského zákona
  2. Základní škola zřízená dle §16 odst. 9 školského zákona 
  3. Mateřská škola zřízená dle §16 odst. 9 školského zákona   
  4. Školní družina                                                  
  5. Internát
  6. Školní jídelna – výdejna

Obory vzdělání:

79-01–C/01 Základní škola
79-01–B/01 Základní škola speciální
78-62–C/ 01 Praktická škola jednoletá
78-62–C/02 Praktická škola dvouletá