Základní škola

Základní škola – škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Výuka probíhá ve všech dle vzdělávacího programu : Školní vzdělávací program č.100/2009

Systém a principy výuky :

 • atmosféra pohody, bezpečí, tvořivosti a podpory
 • uplatňování mezipředmětových vazeb – propojenost jednotlivých předmětů
 • smyslové a prožitkové učení
 • postup výuky od názorného k abstraktnímu
 • individuální přístup, volba tempa, postupu, respektování možností
 • práce v týmech , diskuse, názorové konfrontace
 • prezentace vlastní práce (výstupy)
 • projektové vyučování
 • výuka dle individuálních vzdělávacích plánů
 • používání speciálně pedagogických metod
 • sebehodnocení
 • hodnocení výkonu žáka dle metodického pokynu MŠMT…….
 • logopedická péče prostupující celým vyučovacím procesem
 • využití odborných učeben (počítačová učebna, učebna VV, Hv, dílny, kuchyňka, pozemky )
 • vlastní tělocvična