Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) je zřízeno k zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce školy. 

Cílem je vytváření vhodných podmínek ke vzdělávání a všestranný rozvoj dětí.

Činnost ŠPP:

  • V souladu s platnou legislativou poskytuje bezplatně poradenské služby žákům a jejich zákonným zástupcům.
  • Podílí se na zajišťování a realizaci podpůrných opatření, úzce spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními.
  • Poskytuje součinnost školským poradenským zařízením a spolupracuje s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.
  • Realizuje koncepci kariérového poradenství, tj. informační a poradenskou pomoc pro vhodnou volbu vzdělávací cesty vedoucí k pozdějšímu profesnímu uplatnění žáků.
  • Nabízí odbornou pomoc při řešení akutních krizových i dlouhodobě problémových situací žáků.
  • Zajišťuje spolupráci s příslušnými odbornými pracovišti.
  • Poskytuje metodickou podporu učitelům.

ŠPP tvoří:

Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Skoumalová

Výchovný poradce: Mgr. Ivana Málková

Školní metodik prevence: Mgr. Radka Jašková