Praktická škola s jednoletou přípravou

Název: Praktická škola s jednoletou přípravou

Délka přípravy: 1 rok

Určeno pro: Hochy a dívky s ukončenou školní docházkou na praktické nebo speciální škole, případně pro žáky z nižších ročníků základní školy rovněž s
ukončenou školní docházkou

Naplnění třídy: 6 – 12 žáků

Forma studia: Denní organizace výuky odpovídající schopnostem a možnostem žáků

Přijímací zkoušky: Nejsou, pouze pohovor

Ukončení vzdělání: Závěrečná zkouška (praktická a teoretická zkouška)

Certifikát: Vysvědčení o závěrečné zkoušce

Dosažený stupeň vzdělání: Střední vzdělání, příprava pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života

Pracovní uplatnění: Jednoduché pomocné činnosti v oblasti služeb a výroby např. v sociálních a komunálních službách, zdravotnictví, výrobních podnicích, zemědělství nebo v chráněných pracovištích, případně k pokračování v dalším vzdělávání

Učební plán:
Obor vzdělání 78-62-C/01

 

Vzdělávací oblast

 Vyučovací
předměty

Týdenní časová
dotace + disp.hod.dotace

Jazyková komunikace

      Český
jazyk a literatura

3

Matematika

      Matematika

2

    Informační
a komunikační  

    technologie

Informační a komunikační technologie

1

Člověk a společnost

    Základy společenských věd

1 + 1

Umění a kultura

Hudebně pohybová výchova

1

Výtvarná výchova

1

Člověk a zdraví

Výchova ke zdraví

1

Tělesná výchova

     2

Odborné činnosti

 Rodinná výchova

3 + 1

 Práce v domácnosti

3 + 1

     Pracovní činnosti

6 + 2

Volitelný předmět

      Anglický jazyk

   + 1

Celková povinná časová dotace

30 (24+ 6  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizace výuky: Dle Školního vzdělávacího programu

Průběh výuky: Výuka probíhá v prostorách naší školy.  Škola se nachází v  příjemném prostředí historického jádra města Šumperku. Je bohatě vybavena učebními pomůckami a odbornými učebnami pro praktickou výuku. Žáci mají přístup na internet.  Ve škole je tělocvična, součástí školy je hřiště a zahrada.  Praktická výuka probíhá rovněž ve stravovacím zařízení školy – nutný zdravotní průkaz. Možnost ubytování. 

Pracoviště:

 • internát školy
 • jídelna a výdejna stravy
 • cvičná školní kuchyň
 • školní zahrada
 • školní dílna

Stěžejní výukou jsou PRAKTICKÁ CVIČENÍ, která jsou soustředěna hlavně na:

 • trénování v úkonech péče o vlastní osobu
 • nácvik činností jednoduchých úklidových prací
 • poskytují základní znalosti a dovednosti z oblasti v péči o domácnost
 • nácvik základních dovedností potřebné při přípravě stravy
 • získávání základních znalostí z oblasti zdravé výživy
 • nácvik stolování a dodržování zásad společenského chování
 • rozvoj jemné motoriky
 • rozvoj komunikačních dovedností

Vzhledem ke speciálním vzdělávacím potřebám žáků je výuka organizována tak, aby odpovídala psychickým i tělesným schopnostem žáků a respektovala jejich individuální zvláštnosti a zásady přiměřenosti pracovní zátěže.