Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk - OFICIÁLNÍ WWW STRÁNKY ŠKOLY

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ DO KONCE ROKU 2020

Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků, studentů a účastníků:

 základních škol,
 středních škol a konzervatoří,
 vyšších odborných škol,
 základních uměleckých škol,
 jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky,
 ve vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona o státní sociální podpoře,
 školních družin, školního klubu a střediska volného času.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zároveň pro základní školy, střední školy, konzervatoře a základní umělecké školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). To znamená, že pro tyto druhy škol není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona.

Dále se v období od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 zakazuje poskytování ubytování ve školských výchovných a ubytovacích zařízení s výjimkou ubytovaných, kteří nemají na území České republiky jiné bydliště.

Do neděle 20. prosince 2020 se provoz škol a školských zařízení řídí současnými pravidly.

Hygienicko-epidemiologická opatření po obnovení provozu školy od 18. 11. 2020

Informace k novým omezením ve škole uplatňovaným od 18. 11. 2020

Na provoz škol (MŠ, ZŠ, SŠ) a školských zařízení (jídelna, družina, internát) se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (vydaný Ministerstvem školství) a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (vydaná Ministerstvem zdravotnictví).

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví.

Informace k provozu základní školy a střední školy v době od 18. 11. 2020

Ve středu 18. 11. 2020 obnovuje základní škola a střední škola provoz na všech svých pracovištích. V provozu bude také školní internát a školní družina. 

Znovuotevření školy vyžaduje splnění náročných hygienických opatření při pobytu dětí ve škole. Projeví se především v organizaci školní družiny a provozu jídelny.

Prosíme rodiče o pochopení a spolupráci.

Od pondělí  2. 11. 2020 dle nařízení Vlády ČR jsou střední škola, základní škola, školní družina a internát uzavřeny. Výuka přechází do distančního vzdělávání.

Mateřská škola a základní škola při zdravotnickém zařízení zůstávají v provozu.

21. 10. – 23.10.2020  ředitelské volno pro ZŠ

26. 10. – 30.10. 2020 podzimní prázdniny

Informace o provozu školy od 14. 10. 2020 – 23. 10. 2020

Dle Usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření 

  • není omezena osobní přítomnost žáků na základních školách zřízených podle §16 odst. 9 školského zákona /výjimka z bodu 4 Vládního usnesení/
  • není omezena osobní přítomnost žáků na střední škole jednoleté a dvouleté školy praktické /výjimka z bodu 3 Vládního usnesení/

Z uvedeného vyplývá, že naše škola pokračuje ve výuce, bez omezení je v provozu také internát a školní družina.

Od 26. 10. 2020 – 30. 10. 2020 jsou podzimní prázdniny.

Volby do školské rady

V souladu s volebním řádem dle ustanovení §167 odst. 4 školského zákona vyhlašuje ředitelka školy volby do školské rady ve dnech

14. 10. 2020 – 14.00 – 17.00 hod.  –  Hanácká 3, Šumperk, volba za pedagogické pracovníky školy

21. 10. 2020 – 14.00 – 17.00 hod. – Hanácká 3, Šumperk, volba za rodiče/zákonné zástupce žáků

Kandidáty pro volby do školské rady se podávají ředitelce školy ve lhůtě stanovené v čl. 9 odst. 1 (nejpozději 10 dnů před konáním voleb).

Upozornění:  Voliči mají povinnost prokázat při hlasování svou totožnost.

V Šumperku dne 30. 9. 2020                                                                      

Mgr. Dagmar Skoumalová
ředitelka školy

Informace pro rodiče dětí a žáků

Školní rok 2020/2021 začíná v náročném období epidemiologických nařízení. Věřím, že ve spolupráci s Vámi se nám podaří naplnit a dodržovat všechny hygienické požadavky tak, abychom předešli nákaze onemocnění COVID 19 a děti se mohly bez obav zúčastnit  všech vzdělávacích aktivit:

  1. Především je nutné věnovat zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu dětí a žáků. Do školy nebude umožněn vstup dětem a žákům v případě jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění (rýma, kašel, bolest hlavy, bolesti v krku, bolesti kloubů a svalů, přetrvávající únava, zvýšená teplota nad 37°atd.). Jestliže se tyto příznaky objeví v průběhu pobytu ve škole, budou rodiče vyzváni k okamžitému vyzvednutí dětí ze školy.
  2. Pro bezproblémovou komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci  a s ohledem na bezpečí všech dětí je důležitá povinnost rodičů neprodleně nahlásit  každou nepřítomnost dítěte ve výuce třídní učitelce/třídnímu učiteli.
  3. Dalšími opatřeními jsou časté a opakované dezinfekce prostor a povrchů, úklid a dezinfekce tříd, chodeb, šaten, jídelny a dalších společných prostor školy a především dodržování zvýšených nároků na hygienu rukou a dodržování  pravidel osobní hygieny všech dětí, žáků i zaměstnanců školy.
  4. Pohyb rodičů, zákonných zástupců a cizích návštěvníků v budově školy bude omezen. Rodiče dětí a žáků budou mít přístup do šaten školy pouze po nezbytně nutnou dobu. Všechny osoby, které vstoupí do školy,  mají povinnost použít dezinfekci rukou.

Skip to content