Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk - OFICIÁLNÍ WWW STRÁNKY ŠKOLY

Organizace vyučování od 1. 3. 2021

Od pondělí 1. 3. 2021 jsou dle krizového opatření Vlády ČR uzavřeny střední škola, základní škola, mateřská škola, školní družina a internát.

Výuka bude probíhat distančně. Informace o distančním vzdělávání a rozvrhy hodin předají žákům třídní učitelé.

Účast na distanční výuce je pro všechny žáky ZŠ, SŠ a děti předškolního oddělení MŠ povinná!

Rodiče jsou povinni předem omlouvat případnou neúčast a sdělit důvod nepřítomnosti žáka ve výuce třídnímu učiteli, žáci mají povinnost vypracovat a odevzdat všechny úkoly zadané během hodin distanční výuky.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 • vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:
  • dětí v mateřské škole
  • dětí v přípravné třídě
  • žáků 1. a 2. ročníků základní školy
  • žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy
  • dětí v přípravném stupni základní školy speciální
  • žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona
  • žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá
  • ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu

Protiepidemické a provozní změny v době zpřísněných opatření

Jsme rádi, že je nám i v době přísných protiepidemických opatření umožněn nepřetržitý provoz mateřské, základní i střední školy, internátu a školní družiny.  

Máme nastavena náročná hygienická opatření, abychom chránili zdraví dětí, žáků i zaměstnanců školy. Opatření se opět projeví především v organizaci školní družiny, provozu jídelny a omezení vstupu cizích osob do školních budov. Ranní družina je omezena, odpolední provoz školní družiny je přizpůsoben požadavku nespojování kolektivů žáků.

O změnách v provozu budete vždy informováni prostřednictvím třídních učitelů a vychovatelů. Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ DO KONCE ROKU 2020

Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků, studentů a účastníků:

 základních škol,
 středních škol a konzervatoří,
 vyšších odborných škol,
 základních uměleckých škol,
 jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky,
 ve vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona o státní sociální podpoře,
 školních družin, školního klubu a střediska volného času.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zároveň pro základní školy, střední školy, konzervatoře a základní umělecké školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). To znamená, že pro tyto druhy škol není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona.

Dále se v období od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 zakazuje poskytování ubytování ve školských výchovných a ubytovacích zařízení s výjimkou ubytovaných, kteří nemají na území České republiky jiné bydliště.

Do neděle 20. prosince 2020 se provoz škol a školských zařízení řídí současnými pravidly.

Hygienicko-epidemiologická opatření po obnovení provozu školy od 18. 11. 2020

Informace k novým omezením ve škole uplatňovaným od 18. 11. 2020

Na provoz škol (MŠ, ZŠ, SŠ) a školských zařízení (jídelna, družina, internát) se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (vydaný Ministerstvem školství) a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (vydaná Ministerstvem zdravotnictví).

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví.

Informace k provozu základní školy a střední školy v době od 18. 11. 2020

Ve středu 18. 11. 2020 obnovuje základní škola a střední škola provoz na všech svých pracovištích. V provozu bude také školní internát a školní družina. 

Znovuotevření školy vyžaduje splnění náročných hygienických opatření při pobytu dětí ve škole. Projeví se především v organizaci školní družiny a provozu jídelny.

Prosíme rodiče o pochopení a spolupráci.

Od pondělí  2. 11. 2020 dle nařízení Vlády ČR jsou střední škola, základní škola, školní družina a internát uzavřeny. Výuka přechází do distančního vzdělávání.

Mateřská škola a základní škola při zdravotnickém zařízení zůstávají v provozu.

Skip to content