Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk - OFICIÁLNÍ WWW STRÁNKY ŠKOLY

Informace pro rodiče dětí a žáků

Školní rok 2020/2021 začíná v náročném období epidemiologických nařízení. Věřím, že ve spolupráci s Vámi se nám podaří naplnit a dodržovat všechny hygienické požadavky tak, abychom předešli nákaze onemocnění COVID 19 a děti se mohly bez obav zúčastnit  všech vzdělávacích aktivit:

 1. Především je nutné věnovat zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu dětí a žáků. Do školy nebude umožněn vstup dětem a žákům v případě jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění (rýma, kašel, bolest hlavy, bolesti v krku, bolesti kloubů a svalů, přetrvávající únava, zvýšená teplota nad 37°atd.). Jestliže se tyto příznaky objeví v průběhu pobytu ve škole, budou rodiče vyzváni k okamžitému vyzvednutí dětí ze školy.
 2. Pro bezproblémovou komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci  a s ohledem na bezpečí všech dětí je důležitá povinnost rodičů neprodleně nahlásit  každou nepřítomnost dítěte ve výuce třídní učitelce/třídnímu učiteli.
 3. Dalšími opatřeními jsou časté a opakované dezinfekce prostor a povrchů, úklid a dezinfekce tříd, chodeb, šaten, jídelny a dalších společných prostor školy a především dodržování zvýšených nároků na hygienu rukou a dodržování  pravidel osobní hygieny všech dětí, žáků i zaměstnanců školy.
 4. Pohyb rodičů, zákonných zástupců a cizích návštěvníků v budově školy bude omezen. Rodiče dětí a žáků budou mít přístup do šaten školy pouze po nezbytně nutnou dobu. Všechny osoby, které vstoupí do školy,  mají povinnost použít dezinfekci rukou.

Informace pro rodiče žáků 2. st. ZŠ

Nadále pokračuje vzdálené vyučování žáků prostřednictvím webových stránek, emailů, mobilních  tel. apod. pro žáky všech ročníků ZŠ.

Od 8. 6. je umožněna dobrovolná osobní přítomnost žáků 2. st. ve škole (5. – 9. tř.) a žákům SŠ (SŠ praktická jednoletá a dvouletá), zejména z těchto důvodů:

 • Individuální nebo skupinové konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (upevnění nebo objasnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu)
 • Socializační aktivity
 • Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků
 • Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb
 • Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Informace pro rodiče žáků speciální školy

Nadále pokračuje vzdálené vyučování žáků prostřednictvím webových stránek, emailů, mobilních tel. apod. pro žáky všech ročníků ZŠ.

Další etapy uvolňování opatření ve školách v období 1. – 30. 6. 2020

Nad rámec původního harmonogramu uvolňování opatření schválila vláda dne 25. 5. 2020 možnost otevření speciálních základních škol (pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem či závažnými vývojovými poruchami chování).

Informace pro rodiče dětí mateřské školy a žáků základní školy

Nadále pokračuje vzdálené vyučování žáků prostřednictvím webových stránek, emailů, mobilních  tel. apod. pro žáky všech ročníků ZŠ.

Od 25. května 2020 je umožněna dobrovolná osobní přítomnost žáků ve škole a dětí v mateřské škole.Tato možnost se týká všech dětí v mateřské škole a některých žáků základní školy:

 • Od 25. 5. 2020 zahajuje provoz mateřská škola na ul. Třebízského
 • Od 25. 5. 2020 zajišťuje škola vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR pro žáky 1. až 5. ročníku. Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků.
 • Od 22. 5. 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku. Vzdělávací aktivity budou probíhat formou konzultací vždy v pátek.

Vzhledem k faktoru dobrovolnosti doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili nástup dítěte do školy a rozhodli o jeho účasti na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím, i s ohledem na to, zda dítě patří či nepatří do rizikové skupiny (osoby s rizikovými faktory).

V návaznosti na usnesení vlády České
republiky je z důvodu prevence šíření koronaviru přerušen provoz Mateřské
školy Třebízského 1, Šumperk

od 18. 3. 2020 do odvolání.

Sledujte, prosím,
aktuální informace v médiích, webové stránky školy, případně vývěsku školy
na dveřích MŠ Třebízského. O změně budete včas informováni. Děkujeme za
pochopení.

Mgr. Dagmar Skoumalová, ředitelka školy

Z rozhodnutí Bezpečnostní rady státu ČR je z důvodu šíření koronaviru přerušen provoz základní a střední školy od 11. 3. 2020 do odvolání. Žáci zůstávají doma. Sledujte, prosím, aktuální informace v médiích a na www stránkách školy, případně na dveřích budovy školy. O změně budete informováni.

Čajovna ve škole

Dne 26. února připravili žáci střední školy pro ostatní děti i učitele Čajovnu U Medvěda. V příjemné atmosféře plné vůní, relaxační hudby a pohody mohly děti ochutnat různé druhy čajů. Dozvěděly se také spoustu zajímavých informací týkajících se čaje z celého...

O nejhezčí zimní výzdobu třídy

V měsíci lednu vyhlásil žákovský parlament celoškolní soutěž „O nejhezčí zimní výzdobu třídy“. Do soutěže se zapojilo všech 14 tříd školy.  Žáci tvořili, vyráběli, malovali a pod taktovkou učitelů velice nápaditě vyzdobili své třídy. Závěrečného vyhodnocení soutěže se zodpovědně ujali...