Vyhlášení voleb do školské rady

V souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s volebním řádem školské rady schváleném dne 18. 3. 2024 usnesením č. UR/105/46/2024 vyhlašuje ředitelka školy volby do školské rady ve dnech

Volba dvou členů školské rady z řad pedagogických pracovníků školy

22. 4. 2024 – na pracovištích školy v budovách ZŠ Hanácká 145/3, Šumperk, Třebízského 1, Šumperk a Lázeňská 573, Bludov v době od 14.00 do 17.00 hod.

Volba dvou členů školské rady z řad zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků

25. 4. 2024 – na pracovištích školy v budově ZŠ Hanácká 145/3, Šumperk a Třebízského 1, Šumperk v době od 8.00 do 17.00 hod.

Návrhy kandidátů pro volby do školské rady se všemi náležitostmi se podávají ředitelce školy ve lhůtě nejpozději 10 dnů před konáním voleb (do 12. 4. 2024).

Upozornění: Oprávnění voliči mají povinnost prokázat při hlasování svou totožnost.

V Šumperku dne 3. 4. 2024                                Mgr. Dagmar Skoumalová

                                                                               ředitelka školy