Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk - OFICIÁLNÍ WWW STRÁNKY ŠKOLY

Od pondělí  2. 11. 2020 dle nařízení Vlády ČR jsou střední škola, základní škola, školní družina a internát uzavřeny. Výuka přechází do distančního vzdělávání.

Mateřská škola a základní škola při zdravotnickém zařízení zůstávají v provozu.

21. 10. – 23.10.2020  ředitelské volno pro ZŠ

26. 10. – 30.10. 2020 podzimní prázdniny

Informace o provozu školy od 14. 10. 2020 – 23. 10. 2020

Dle Usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření 

 • není omezena osobní přítomnost žáků na základních školách zřízených podle §16 odst. 9 školského zákona /výjimka z bodu 4 Vládního usnesení/
 • není omezena osobní přítomnost žáků na střední škole jednoleté a dvouleté školy praktické /výjimka z bodu 3 Vládního usnesení/

Z uvedeného vyplývá, že naše škola pokračuje ve výuce, bez omezení je v provozu také internát a školní družina.

Od 26. 10. 2020 – 30. 10. 2020 jsou podzimní prázdniny.

Volby do školské rady

V souladu s volebním řádem dle ustanovení §167 odst. 4 školského zákona vyhlašuje ředitelka školy volby do školské rady ve dnech

14. 10. 2020 – 14.00 – 17.00 hod.  –  Hanácká 3, Šumperk, volba za pedagogické pracovníky školy

21. 10. 2020 – 14.00 – 17.00 hod. – Hanácká 3, Šumperk, volba za rodiče/zákonné zástupce žáků

Kandidáty pro volby do školské rady se podávají ředitelce školy ve lhůtě stanovené v čl. 9 odst. 1 (nejpozději 10 dnů před konáním voleb).

Upozornění:  Voliči mají povinnost prokázat při hlasování svou totožnost.

V Šumperku dne 30. 9. 2020                                                                      

Mgr. Dagmar Skoumalová
ředitelka školy

Informace pro rodiče dětí a žáků

Školní rok 2020/2021 začíná v náročném období epidemiologických nařízení. Věřím, že ve spolupráci s Vámi se nám podaří naplnit a dodržovat všechny hygienické požadavky tak, abychom předešli nákaze onemocnění COVID 19 a děti se mohly bez obav zúčastnit  všech vzdělávacích aktivit:

 1. Především je nutné věnovat zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu dětí a žáků. Do školy nebude umožněn vstup dětem a žákům v případě jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění (rýma, kašel, bolest hlavy, bolesti v krku, bolesti kloubů a svalů, přetrvávající únava, zvýšená teplota nad 37°atd.). Jestliže se tyto příznaky objeví v průběhu pobytu ve škole, budou rodiče vyzváni k okamžitému vyzvednutí dětí ze školy.
 2. Pro bezproblémovou komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci  a s ohledem na bezpečí všech dětí je důležitá povinnost rodičů neprodleně nahlásit  každou nepřítomnost dítěte ve výuce třídní učitelce/třídnímu učiteli.
 3. Dalšími opatřeními jsou časté a opakované dezinfekce prostor a povrchů, úklid a dezinfekce tříd, chodeb, šaten, jídelny a dalších společných prostor školy a především dodržování zvýšených nároků na hygienu rukou a dodržování  pravidel osobní hygieny všech dětí, žáků i zaměstnanců školy.
 4. Pohyb rodičů, zákonných zástupců a cizích návštěvníků v budově školy bude omezen. Rodiče dětí a žáků budou mít přístup do šaten školy pouze po nezbytně nutnou dobu. Všechny osoby, které vstoupí do školy,  mají povinnost použít dezinfekci rukou.

Informace pro rodiče žáků 2. st. ZŠ

Nadále pokračuje vzdálené vyučování žáků prostřednictvím webových stránek, emailů, mobilních  tel. apod. pro žáky všech ročníků ZŠ.

Od 8. 6. je umožněna dobrovolná osobní přítomnost žáků 2. st. ve škole (5. – 9. tř.) a žákům SŠ (SŠ praktická jednoletá a dvouletá), zejména z těchto důvodů:

 • Individuální nebo skupinové konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (upevnění nebo objasnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu)
 • Socializační aktivity
 • Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků
 • Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb
 • Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Informace pro rodiče žáků speciální školy

Nadále pokračuje vzdálené vyučování žáků prostřednictvím webových stránek, emailů, mobilních tel. apod. pro žáky všech ročníků ZŠ.

Další etapy uvolňování opatření ve školách v období 1. – 30. 6. 2020

Nad rámec původního harmonogramu uvolňování opatření schválila vláda dne 25. 5. 2020 možnost otevření speciálních základních škol (pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem či závažnými vývojovými poruchami chování).

Informace pro rodiče dětí mateřské školy a žáků základní školy

Nadále pokračuje vzdálené vyučování žáků prostřednictvím webových stránek, emailů, mobilních  tel. apod. pro žáky všech ročníků ZŠ.

Od 25. května 2020 je umožněna dobrovolná osobní přítomnost žáků ve škole a dětí v mateřské škole.Tato možnost se týká všech dětí v mateřské škole a některých žáků základní školy:

 • Od 25. 5. 2020 zahajuje provoz mateřská škola na ul. Třebízského
 • Od 25. 5. 2020 zajišťuje škola vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR pro žáky 1. až 5. ročníku. Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků.
 • Od 22. 5. 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku. Vzdělávací aktivity budou probíhat formou konzultací vždy v pátek.

Vzhledem k faktoru dobrovolnosti doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili nástup dítěte do školy a rozhodli o jeho účasti na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím, i s ohledem na to, zda dítě patří či nepatří do rizikové skupiny (osoby s rizikovými faktory).

Skip to content