Informace pro rodiče žáků 2. st. ZŠ

Nadále pokračuje vzdálené vyučování žáků prostřednictvím webových stránek, emailů, mobilních  tel. apod. pro žáky všech ročníků ZŠ.

Od 8. 6. je umožněna dobrovolná osobní přítomnost žáků 2. st. ve škole (5. – 9. tř.) a žákům SŠ (SŠ praktická jednoletá a dvouletá), zejména z těchto důvodů:

 • Individuální nebo skupinové konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (upevnění nebo objasnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu)
 • Socializační aktivity
 • Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků
 • Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb
 • Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020
 1. Důležité upozornění

Jedná se možnost realizace těchto aktivit vzhledem k prostorovým, materiálním a personálním podmínkám školy jednou nebo vícekrát týdně. Pokud není v možnostech školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat.

S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků také mohou pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb.

Žákům bude umožněn vstup do školy pouze po předání čestného prohlášení podepsaného rodiči nebo zákonnými zástupci.

Vzhledem k faktoru dobrovolnosti doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili nástup dítěte do školy a rozhodli o jeho účasti na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím, i s ohledem na to, zda dítě patří či nepatří do rizikové skupiny (osoby s rizikovými faktory).

                Osoby s rizikovými faktory

                Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. 
  1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  1. při protinádorové léčbě,
  1. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše, nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 

2. Pobyt ve škole bude podléhat přísným hygienickým opatřením:

 • Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Žáky bude přebírat pověřený pracovník školy.
 • Při vstupu do školy bude každému žákovi změřena teplota a zajištěna desinfekce rukou.
 • Vstup do školy bude umožněn pouze žákům, kteří nebudou mít zvýšenou teplotu a nebudou vykazovat příznaky respiračního onemocnění. Pokud se u žáka projeví tyto příznaky během pobytu ve škole, bude ihned kontaktován zákonný zástupce k okamžitému vyzvednutí žáka ze školy. O podezření na příznaky onemocnění COVID-19 bude informována spádová hygienická stanice.
 • Vzdělávací aktivity budou organizovány v dopoledních hodinách v neměnných školních skupinách. Rozpis konzultačních dnů předají třídní učitelé.
 • Oběd bude zajištěn ve školní jídelně, budou dodržována přísná hygienická opatření (střídání jednotlivých skupin žáků)
 • Školní družina nebude v provozu.
 • Školní internát nebude v provozu.

Závazný zájem o účast svých dětí na vzdělávacích aktivitách ve škole sdělte třídním učitelům.