Informace pro rodiče žáků speciální školy

Nadále pokračuje vzdálené vyučování žáků prostřednictvím webových stránek, emailů, mobilních tel. apod. pro žáky všech ročníků ZŠ.

Další etapy uvolňování opatření ve školách v období 1. – 30. 6. 2020

Nad rámec původního harmonogramu uvolňování opatření schválila vláda dne 25. 5. 2020 možnost otevření speciálních základních škol (pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem či závažnými vývojovými poruchami chování).

Účast žáků ve škole je dobrovolná a je podmíněna podpisem upraveného čestného prohlášení ze strany rodiče.

Organizace vzdělávacích aktivit pro žáky speciální školy

 • Od 1. 6. 2020 je umožněna osobní přítomnost na vzdělávacích aktivitách pro žáky 1. st.
 •  Od 8. 6. 2020 je umožněna realizace vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky 2. st.

1. Důležité upozornění:

 • Vzdělávací aktivity se realizují pro školní skupiny žáků, které nemusejí odpovídat obvyklému složení tříd, na které jsou žáci zvyklí během školního roku.
 • Vzhledem k aktuální personální situaci je pravděpodobné, že žáci nebudou pracovat přímo pod vedením svých třídních učitelů.
 • Vzhledem k faktoru dobrovolnosti doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili nástup dítěte do školy a rozhodli o jeho účasti na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím i s ohledem na to, zda dítě patří či nepatří do rizikové skupiny (osoby s rizikovými faktory).

                Osoby s rizikovými faktory

                Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. 
  1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  1. při protinádorové léčbě,
  1. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše, nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 

2. Pobyt ve škole bude podléhat přísným hygienickým opatřením:

 • Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Žáky bude přebírat pověřený pracovník školy.
 • Při vstupu do školy bude každému žákovi změřena teplota a zajištěna desinfekce rukou.
 • Vstup do školy bude umožněn pouze žákům, kteří nebudou mít zvýšenou teplotu a nebudou vykazovat příznaky respiračního onemocnění. Pokud se u žáka projeví tyto příznaky během pobytu ve škole, bude ihned kontaktován zákonný zástupce k okamžitému vyzvednutí žáka ze školy. O podezření na příznaky onemocnění COVID-19 bude informována spádová hygienická stanice.
 • Vzdělávací aktivity budou organizovány v čase od 8.00 do 12.00 hod. v neměnných školních skupinách.
 • Oběd bude zajištěn ve školní jídelně, budou dodržována přísná hygienická opatření (střídání jednotlivých skupin žáků)
 • Školní družina nebude v provozu.
 • Školní internát nebude v provozu.

3. Organizace vzdělávacích aktivit ve škole

Žáci 1. stupně

Činnosti ve škole budou organizovány denně Po – Pá v době od 8.00 do 12.00 hod. Doba zahájení a ukončení vzdělávání se může lišit v závislosti na dodržování hygienických nařízení (oddělení jednotlivých skupin v šatnách, na chodbách školy, v jídelně apod.). 

O přesných časech budou rodiče přihlášených žáků informováni třídními učiteli.

Žáci 2. stupně

Činnosti ve škole budou organizovány za účelem konání konzultací či třídnických hodin. O počtu konzultačních dnů v týdnu a rozdělení žáků do školních skupin bude rozhodnuto na základě počtu žáků, kteří budou na tyto vzdělávací aktivity přihlášeni. Doba zahájení a ukončení vzdělávání se může lišit v závislosti na dodržování hygienických nařízení (oddělení jednotlivých skupin v šatnách, na chodbách školy, v jídelně apod.).  Činnost bude probíhat pouze v dopoledních hodinách. 

Přesný rozpis konzultačních dnů s časovým rozvrhem obdrží rodiče přihlášených žáků od třídních učitelů.

Závazný zájem o účast svých dětí na vzdělávacích aktivitách ve škole sdělte třídním učitelům

1. st. – do pátku 29. 5. 2020
2. st. – do pondělí 1. 6. 2020

Organizace vzdělávání je při zachování všech nutných hygienických opatření a ztíženém personálním zajištění velmi náročné. Důležitá je pro nás především ochrana zdraví a bezpečnost všech žáků školy a také všech jejích zaměstnanců. Děkujeme rodičům za pochopení a spolupráci.

Na žáky, kteří nastoupí do školy, se těšíme a věříme, že jim připravíme vlídné a vstřícné prostředí.

Další informace a pokyny k zajištění mimořádných hygienických opatření Vám budou předávány postupně třídními učiteli.