Informace pro rodiče dětí a žáků

Školní rok 2020/2021 začíná v náročném období epidemiologických nařízení. Věřím, že ve spolupráci s Vámi se nám podaří naplnit a dodržovat všechny hygienické požadavky tak, abychom předešli nákaze onemocnění COVID 19 a děti se mohly bez obav zúčastnit  všech vzdělávacích aktivit:

  1. Především je nutné věnovat zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu dětí a žáků. Do školy nebude umožněn vstup dětem a žákům v případě jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění (rýma, kašel, bolest hlavy, bolesti v krku, bolesti kloubů a svalů, přetrvávající únava, zvýšená teplota nad 37°atd.). Jestliže se tyto příznaky objeví v průběhu pobytu ve škole, budou rodiče vyzváni k okamžitému vyzvednutí dětí ze školy.
  2. Pro bezproblémovou komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci  a s ohledem na bezpečí všech dětí je důležitá povinnost rodičů neprodleně nahlásit  každou nepřítomnost dítěte ve výuce třídní učitelce/třídnímu učiteli.
  3. Dalšími opatřeními jsou časté a opakované dezinfekce prostor a povrchů, úklid a dezinfekce tříd, chodeb, šaten, jídelny a dalších společných prostor školy a především dodržování zvýšených nároků na hygienu rukou a dodržování  pravidel osobní hygieny všech dětí, žáků i zaměstnanců školy.
  4. Pohyb rodičů, zákonných zástupců a cizích návštěvníků v budově školy bude omezen. Rodiče dětí a žáků budou mít přístup do šaten školy pouze po nezbytně nutnou dobu. Všechny osoby, které vstoupí do školy,  mají povinnost použít dezinfekci rukou.

Pravidla pro toto náročné období jsou dána nařízeními ředitelky školy, epidemiologickými opatřeními  ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví.

Cílem těchto opatření je zabránit šíření viru a ochránit zdraví našich dětí, žáků a zaměstnanců školy.

Přeji všem dětem a žákům příjemný školní rok ve zdraví a pohodě.

Mgr. Dagmar Skoumalová, ředitelka školy

Ke stažení:
Soubor hygienických opatření pro provoz školy vzhledem ke COVID-19