Vnitřní řád mateřské školy

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola

Hanácká 3, 787 01 Šumperk

Odloučené pracoviště: Mateřská škola, Třebízského 1

 

Vnitřní řád mateřské školy

 

Mateřská škola je součástí Střední školy, Základní školy a Mateřské školy. Jde o zařízení pro děti s kombinovanými vadami. Výchovně vzdělávací proces se vyznačuje vysokou mírou individuální péče poskytované dětem předškolního věku. Mateřská škola spolupracuje s odbornými lékaři, speciálně pedagogickými centry a pedagogicko-psychologickou poradnou.

Provoz mateřské školy je od 6.30 hod. do 16.00 hod.

Pro děti internátní zařízení zajišťuje výchovu a výchovu mimo vyučování od 16.00 hod. do 20.00 hod.

Děti jsou zařazovány do tříd na základě rozhodnutí ředitele. Každá třída má prostory určené k používání. V jednotlivých třídách se pracuje dle třídních vzdělávacích programů, které zpracovávají učitelky jednotlivých tříd. Při vytváření třídních vzdělávacích programů čerpají učitelky ze Školního vzdělávacího programu mateřské školy, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Struktura dne je uzpůsobena dané věkové skupině dětí ve třídě. Pedagogové jsou zavázáni rozvíjet děti vzhledem k jejich individuálním možnostem v samostatné bytosti schopné přizpůsobit se životu ve společnosti  a akceptovat její pravidla. V tomto směru hraje nezastupitelnou úlohu spolupráce školy a rodiny.

Děti do mateřské školy přichází čisté, oblečené tak, aby se mohly svlékat pokud možno samostatně. Mladší děti se na odpolední spánek převlékají do pyžam. Všechny děti denně chodí ven (při teplotách nad  -10 ˚C a při suchém, povětrnostně příznivém počasí), proto je vhodné děti vybavit odpovídajícím oblečením a obuví. Každé dítě musí mít řádně označené své věci, aby se předešlo záměně. Není přínosné, aby si děti do zařízení přinášely věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo cenné předměty. Škola za tyto věci nepřebírá hmotnou odpovědnost.

Rodiče přivádějí své děti do šatny a dohlédnou, aby dítě po převlečení řádně přešlo do třídy. Teprve potom učitelka zodpovídá za bezpečnost dítěte. Také odpoledne dochází pro své dítě rodiče. Jestliže si přejí, aby je kdokoli zastupoval, je třeba o tom písemně školu informovat. Telefonické požadavky není možné respektovat. V případě, že si dítě přijde vyzvednout rodič, který na první pohled požil větší dávky alkoholu, nebude mu dítě vydáno a bude telefonicky kontaktována další za dítě odpovědná osoba.

Nepřítomnost dítěte ve škole omlouvají rodiče. Stravu na následující den je možno odhlásit do 12.00 hod. dne předchozího. Dítě, které není omluvené se považuje pro stravování za přítomné. V odůvodněných případech si škola vyhrazuje právo vyžadovat na omluvu nepřítomnosti dítěte lékařské potvrzení. Nepřítomnost dítěte z rodinných důvodů delší než 14 kalendářních dnů je vhodné projednat s ředitelkou školy. Jak vyplývá ze školského zákona, dítě, které nedochází do školy po dobu delší než dva týdny a není omluveno, může být z předškolního vzdělávání vyloučeno. Rovněž v případech, kdy zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz  mateřské školy nebo opakovaně neuhradí platby spojené s pobytem dítěte v zařízení (strava, pobyt na internátě), může být rozhodnuto o ukončení předškolního vzdělávání dítěte.

Poplatky za stravování jsou účtovány podle příslušných směrnic a zákonů      o školním stravování. Výběr platby i její vyúčtování  za odebranou stravu probíhá dle rozpisu na přihlášce ke stravování.

V zájmu zdraví dětí, žádáme rodiče, aby při vstupu do budovy mateřské školy používali na boty návleky.

Jakékoli infekční onemocnění dítěte, prosím, ohlaste i škole.

Rodiče mají možnost kdykoli mateřskou školu navštívit a sledovat nebo se přímo zapojit do výchovného programu ve třídě.

Rodiče se mohou, po předchozí domluvě s určením vhodného časového termínu rozhovoru, informovat na průběh výchovně vzdělávacího procesu dítěte a jeho chování u třídních učitelek a příslušné logopedky.

Škola přivítá zájem rodičů ve smyslu přinášení podnětů ke vzájemné spolupráci.

V Šumperku 1.9.2021

 Pavlína Kochwasserová                                        Mgr. Skoumalová Dagmar
 vedoucí učitelka MŠ                                                     ředitelka školy