ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední škola, Základní a Mateřská škola Šumperk Hanácká 3

ŠKOLNÍ ŘÁD

OBSAH:
I. Úvodní ustanovení str. 3
II. Ustanovení týkající se dětí a žáků str. 5
A) Děti a žáci dodržují
1. Včasný příchod
2. Přezouvání
3. Zásady pro pořádek
4. Pravidla, která se vztahují k výuce a pobytu ve třídách
5. Zásady pro bezpečnost a ochranu majetku
6. Pravidla chování
7. Omlouvání nepřítomnosti
B) Děti a žáci mají právo
C) Děti a žáci mají povinnosti
III. Ustanovení týkající se zákonných zástupců str. 13
A) Zákonní zástupci mají právo
B) Zákonní zástupci mají povinnosti
IV. Ustanovení týkající se pedagogických pracovníků str. 15
A) Pedagogický pracovník má právo
B) Pedagogický pracovník má povinnosti
V. Provoz a vnitřní režim str. 17
A) Mateřská škola
B) Základní a Střední škola
C) Školní družina
D) Internát
E) Školní jídelna
VI. Ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví str. 24
A) Bezpečnost a ochrana zdraví
B) Dozory

C) Zajištění ochrany dětí a žáků před sociálně patologickými jevy,
projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
VII. Zacházení se školním majetkem, učebnicemi, str. 28
školními potřebami a pomůckami
VIII. Pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků str. 29
A) Obecné zásady
B) Způsob získávání podkladů pro hodnocení
C) Hodnocení a klasifikace žáků
D) Celkové hodnocení
E) Slovní hodnocení
F) Širší slovní hodnocení
G) Opravné zkoušky
H) Komisionální zkoušky
I) Sebehodnocení
J) Hodnocení žáků v náhradním termínu
K) Plnění povinné škol.docházky mimo území ČR
L) Pravidla pro hodnocení chování žáků

IX. Závěrečné ustanovení str. 38

I. Úvodní ustanovení

1. Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Šumperk, Hanácká 3 poskytuje výchovu a vzdělání všem dětem ve věku a způsobilosti stanovených zákonem v rámci předškolního vzdělávání, povinné školní docházky a středního vzdělávání a také zajišťuje pro žáky školské služby. O přijetí žáka do školy i školských zařízení při škole rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce, doporučení školského poradenského zařízení, vyjádření odborného lékaře a v závislosti na kapacitě a vnitřní organizaci školy.

2. Škola, která je tvořena mateřskou školou, základní školou a střední školou, je zřízena Olomouckým krajem jako samostatný právní subjekt. Součástí školy jsou tato školská zařízení:

– Školní družina
– Internát
– Školní jídelna

3. Výchovně vzdělávacím programem školy je ŠVP ZV – č.j.100/2009, dodatek –č.j. 100/2013, ŠVP ZV – LMP, č.j. 100/2009;
ŠVP – ZŠS, č.j. 110/2010,
Střední škola – obor vzdělání 78-62-C/ 02 – Školní vzdělávací program – Praktická škola dvouletá, č.j. 100/2012, Školní vzdělávací program – Praktická škola jednoletá č.j. 110/2013;
V mateřské škole je vzdělávacím programem Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j. 105/2007, 105/2013

4. Potřebným žákům je na žádost zákonných zástupců a po posouzení oprávněnosti žádosti ředitelem školy zpracován individuálně vzdělávací program, na jehož základě probíhá vzdělávání. Individuální odlišnosti ve vzdělávání žáků probíhají v rámci zákonných výjimek a pokynů MŠMT a jsou blíže specifikovány v ročním plánu školy pro příslušný školní rok.

5. Školní řád je zpracován v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k místním provozním podmínkám školy.
Školní řád stanovuje práva a povinnosti žáků, jejich rodičů (zákonných zástupců), provoz a režim škol , způsob hodnocení žáků, podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví a pravidla zacházení s majetkem školy. Konkretizuje jednotlivé postupy, nařízení a doporučení pro tuto školu.

6. Školní řád se vztahuje na výchovu a vzdělávání v mateřské, základní a střední škole, na akce pořádané školou, zájmové a rekreační činnosti ve školní družině a internátu, na ubytování
a stravování žáků.

7. Škola je demokratická instituce, kde se všichni chovají tak, aby mezi nimi nedocházelo k nedorozumění. Všichni zúčastnění se vzájemně tolerují a snaží se vytvářet zdravou atmosféru, nutnou pro plnění úkolů, které společnost na školu klade. Podmínkou k jejich dosažení je dodržování společenského chování, práv i povinností, zakotvených v řádu školy. Všemi činnostmi školy prolíná myšlenka zdravého životního stylu a to ve všech oblastech tj. výživy, zdraví, interpersonálních vztahů, prostředí, výchovně vzdělávací práce atd.

8. Škola je povinna vydávat na požádání zákonného zástupce dítěte (žáka) dostupné informace o dítěti (žákovi), jeho výsledcích ve výchovně vzdělávacím procesu, popř. jiné informace vyplývající z činnosti školy a vztahující se k pobytu dítěte (žáka) ve škole. Na žádost zákonného zástupce poskytuje škola odborné konzultace při výchově jeho dítěte. Pokud má škola pochybnost, zda je žadatel o informace v příbuzenském poměru s dítětem (žákem), má právo informace neposkytovat, dokud si tuto skutečnost neprověří. Ve škole nejsou povoleny osobní návštěvy dětí (žáků).

II. Ustanovení týkající se dětí a žáků

A) Žáci dodržují:

1. Včasný příchod do školy v 7:40 hod., výuka začíná v 8:00 hod.
• V 7:55 hod. jsou žáci na svých místech v učebnách, chystají si věci na výuku dle rozvrhu
• Pokud se vyučující do 5 minut po zahájení hodiny nedostaví do třídy, má zástupce třídy povinnost oznámit to v kanceláři školy.
• Na odpolední výuku žáci přicházejí do školy 10 minut před začátkem vyučovací hodiny.

2. Přezouvání
• Obuv a svrchní ošacení si žáci odkládají ve společné šatně třídy nebo v osobních uzamykatelných skříňkách. Žáci si v šatně nechají také čepice a kšiltovky.
• V šatně (osobní skříňce) doporučujeme nenechávat peníze ani cenné věci.
• Doporučujeme, zejména dětem MŠ, věci označit jménem.
• Pro ubytované na internátu je povinností mít svoje věci označené jménem.
• Po vstupu do školy se každý žák v šatně přezuje do přezůvek.
• Šatnu každý den otevře v 7:40 hod pověřený pracovník školy.
• Šatnu každý den v 8:00 hod uzamkne pověřený pracovník školy. Po skončení výuky šatnu žákům odemkne učitel, který odvádí třídu po skončení poslední hodiny do šaten. Ten také šatnu znovu uzamkne a zkontroluje pořádek v ní. V šatně zůstanou pouze přezůvky.
• Za pořádek v osobní skříňce zodpovídá každý žák sám.
• Pokud žáci přecházejí na jinou budovu, je jejich povinností, nosit si přezůvky s sebou. Obuv a ošacení si odloží v jim přidělené šatně.

3. Zásady pro pořádek
na chodbách:
• dávat pozor na výzdobu chodeb, neničit ji
• udržovat čistotu a pořádek
• v případě znečištění chodby, požádat IHNED uklízečku o úklid

v šatně:
• nepohazovat svršky po šatně
• nepřelézat drátěné stěny šaten
• nechodit do cizích šaten
• ztrátu klíčů od osobní skříňky ihned hlásit třídnímu učiteli a ztrátu uhradit
• při ztrátě oděvů nejprve hledat a v případě neúspěchu hlásit ztrátu třídnímu učiteli nebo v kanceláři školy
• nebyla-li šatna (osobní skříňka) uzamčena, nelze žádat náhradu ztráty
• na ztráty nahlášené až druhý den nemůže být brán zřetel

v družině a mateřské škole:
• šetřit hračky i jiné používané věci, aby dlouho sloužily všem
• všechny používané věci vždy vrátit na své místo
• na případné poškození upozornit

v jídelně:
• mýt si ruce před jídlem
• chovat se klidně, nemluvit při jídle, dbát pokynů paní kuchařky, dozoru
• s paní kuchařkou si domluvit, kolik jídla na talíř chceš
• dodržovat pravidla slušného stolování

na WC:
• mýt si ruce po použití WC
• použité toaletní papíry patří do záchodu
• respektovat intimitu, kterou potřebují druzí při své hygieně
• udržovat čistotu a pořádek
• v případě znečištění záchodu, požádat IHNED uklízečku o úklid
• k použití WC využívat přestávek

4. Pravidla, která se vztahují k výuce, přestávkám a pobytu ve třídách
• žák chodí do školy vhodně a čistě upraven a oblečen
• žák nesmí nosit propagandistické, rasistické, extrémistické a šovinistické symboly
• o všech přestávkách je umožněn pohyb žáků mimo třídu, žáci dodržují pokyny vyučujících
• do odborných učeben a tělocvičny odvádí žáky vždy vyučující, bez kterého žáci nesmí do učeben vcházet
• do TV, PV a VV chodí žáci vhodně oblečeni a obuti
• během přestávek si žáci připraví potřebné pomůcky na lavici
• zapomene-li žák pomůcky, DÚ…, řádně se omluví na začátku vyučovací hodiny, jinak
na omluvu nebude brán zřetel
• při zkoušení se nenapovídá, při písemných úkolech se neopisuje
• domácí úlohy se dělají doma
• každý žák dbá na pořádek ve své lavici, celé třídě i celé škole
• nikdo ve výuce žádným způsobem neruší ostatní v práci
• žádnou cizí věc si žák nepřisvojuje, veškeré nálezy vrátí tomu, o kom ví, že je jistě jeho, nebo je odevzdá třídnímu učiteli případně v kanceláři školy
• žáci šetří vodou a elektrickou energií (zhasínání světel, uzavírání vodovodních kohoutků, zavírání dveří a oken, pokud se topí)
• volnou vyučovací hodinu tráví žáci mimo budovu školy, pokud vedení školy nerozhodne jinak

5. Zásady pro bezpečnost a ochranu majetku
• zákaz nosit do školy věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu žáků, (zákaz se vztahuje zejména na piercing, pyrotechniku, veškeré zbraně a nošení sprejů)
• nenosí také cenné předměty, které nepotřebují k výuce a větší obnosy peněz, neboť tyto věci včetně mobilních telefonů se často stávají předmětem ztrát a krádeží. Krádeže jsou protiprávním jednáním a jakmile se škola o takovém jednání dozví, bude tuto skutečnost hlásit orgánům činným v trestním řízení, nebo doporučí poškozenému (jeho zákonnému zástupci), aby se na tyto orgány obrátil
• veškerá audiovizuální komunikační zařízení mají žáci neustále u sebe, používají je pouze o přestávkách, v době vyučovacích hodin jen na povolení vyučujícího, jinak je mají vypnutá a uschovaná. Při pracovních činnostech a tělesné výchově je odkládají na určené místo nebo předávají do úschovy vyučujícímu. Je zakázáno používat tato komunikační zařízení k natáčení audiovizuálních záznamů školních situací a umisťovat tyto záznamy na jakékoli webové stránky
• úraz, ztrátu osobní věci nebo poškozování zařízení školy nahlásit učiteli, který koná dohled, třídnímu učiteli nebo kterémukoli dospělému
• je zakázáno nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek a léků, (léky lze podávat pouze na základě žádosti zákonného zástupce žáka)
• je zakázáno nošení a pití alkoholických a energetických nápojů (z důvodu zdravotních rizik) a kouření.
• nehoupat se na židli, nepolehávat po lavici, nesedat na stůl a školní lavici
• kvůli bezpečnosti je zakázáno běhat po chodbách, skákat z ochozů, brakovat a provádět akrobatické cviky
• otevírat okna mohou žáci jen za přítomnosti učitele
• topení obsluhuje pouze vyučující, na topení se nesedá a neodkládají se na něj věci
• nikdo neničí majetek školy ani spolužáků, každé úmyslné poškození musí rodiče uhradit
• pokud se žák pohybuje v areálu školy mimo vyučování, vztahují se na něj pravidla školního řádu, v případě porušení pravidel slušného chování a vandalismus, budou použita výchovná opatření dle školního řádu
• každý žák pečuje o učebnice, pracovní sešity a pomůcky, aby nemusel jejich poškození nebo ztrátu hradit
• v případě důvodného podezření z požití návykové látky a možného ohrožení zdraví je žák na základě písemného souhlasu zákonného zástupce povinen se podrobit testování na přítomnost alkoholu pomocí dechové zkoušky, v případě přítomnosti OPL pomocí zkoušky ze slin
6. Pravidla chování dětí a žáků
• žák se chová a jedná v souladu s pravidly slušného chování, školního řádu a pokynů
pracovníků školy
• žák dbá na zásady kulturního chování při jednání se spolužáky i s dospělými
• zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených školským zákonem
• používání hrubých a vulgárních výrazů je nepřípustné, nebude v žádném případě tolerováno a je považováno za velmi hrubé porušení školního řádu
• na dotazy učitelů odpovídá jasně, respektuje jejich pochvalu, napomenutí nebo upozornění či vybídnutí k práci
• ke všem spolužákům se chová tak, aby nebyla zavdána příčina k jejich zesměšnění nebo pocitu šikanování
• fyzické a psychické šikanování je považováno za velmi hrubé porušení školního řádu
• nikomu neubližuje, spory se neřeší hrubostí, ale dohodou
• pomáhá mladším spolužákům a je jim příkladem…i mimo školu
• chrání mladší spolužáky před násilím jiných osob i mimo školu
• žák se vhodně a čistě obléká, nenosí v budově čepici a kapuci, dbá na osobní hygienu (účesy a nalíčení žáků odpovídají hygienickým, bezpečnostním a estetickým požadavkům)
• žák je zodpovědný za své chování a své studijní výsledky
• za chování žáka ve škole i mimo školu odpovídají zákonní zástupci

7. Omlouvání nepřítomnosti žáka ve škole
• nepřítomnost žáka omlouvají zákonní zástupci do 3 dnů osobně nebo telefonicky (z důvodu bezpečnosti žáka)
• při nástupu do školy předloží žák písemnou omluvenku v žákovské knížce (dále jen ŽK) třídnímu učiteli ihned po návratu do školy, nejpozději však do 5 pracovních dnů po ukončení nepřítomnosti žáka ve škole
• je vhodné, aby pro žáka po dobu jeho nepřítomnosti ve škole, zajistili zákonní zástupci od vyučujících domácí úkoly
• známou absenci je třeba hlásit dopředu písemně v ŽK podepsané zákonnými zástupci (nutno uvést datum a délku absence)
• chtějí-li zákonní zástupci uvolnit žáka na dobu tří dnů, požádají o uvolnění třídního učitele a to písemně do ŽK s uvedením data
• chtějí-li zákonní zástupci uvolnit žáka na dobu delší než tři dny, předloží písemnou žádost ředitelství školy
• odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy zákonných zástupců v ŽK podepsané zákonnými zástupci (datum i čas), kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu učiteli – při uvolnění na více hodin
• na telefonické výzvy zákonných zástupců o uvolnění žáka z výuky bude brán zřetel pouze v nejnaléhavějších případech a třídní učitel toto zapíše do ŽK a nechá podepsat žákem a následně i zákonným zástupcem (pokud tak rodič neučiní, budou hodiny považovány za neomluvené)
• v případě školní družiny a internátu se postupuje stejně, záznamem do sešitu internátu
• necvičí-li v TV, předloží podepsanou omluvenku v ŽK
• na omluvenky psané na lístečcích nebude brán zřetel
• svévolné opuštění třídy nebo budovy školy a záškoláctví je považováno za zvlášť hrubý přestupek proti školnímu řádu a škola považuje hodiny za neomluvené

Postup školy v případě častého, neodůvodněného omlouvání žáka a neomluvené absence
• krátkodobé opakované nepřítomnosti žáka budou konzultovány se zákonnými zástupci
• škola provede pohovor případně výchovnou komisi a dohodne se zákonnými zástupci další postup
• škola může požadovat lékařské potvrzení jako součást omluvenky zákonných zástupců
– nepřítomnost kratší než 2 dny v jednom týdnu omlouvá zákonný zástupce, v případě častých krátkodobých absencí omlouvaných rodiči, může škola požadovat vyjádření lékaře
– delší nepřítomnost (3 dny a déle) doloží lékařským potvrzením
(dle metodického pokynu MŠMT č.j. 10 194/2002- 14 a § 22 Zákona 561/2004 Sb., školský zákon)
• omluvenku žák předloží třídnímu učiteli ihned po návratu do školy
• při počtu neomluvených hodin nad 10 hodin svolává ředitel výchovnou komisi: ředitel školy, zákonný zástupce, třídní učitel, výchovný poradce, zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí, školní metodik prevence, popř. další odborníci…výchovná komise vyvodí závěr z přestupku
• v případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin, ředitel školy zašle bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně právní ochraně dětí a pověřenému obecnímu úřadu

B) Žáci mají právo:
• na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu, na odpočinek a volný čas
• na zabezpečení přístupu k informacím, na ochranu před informacemi, které
škodí pozitivnímu vývoji a nevhodně by mohly ovlivnit žákovo chování a morálku
• užívat v rámci výuky i v mimoškolní činnosti zařízení a vybavení školy s podmínkou, že je nikdo nebude úmyslně poškozovat
• na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se žáka týkají, to však slušnou formou
• žák má právo svůj názor, případné dotazy a náměty v písemné formě vhodit do schránky důvěry umístěné u kanceláře školy a psychologa v 1. patře
• na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením a sociálně patologickými jevy
• na využití preventivních programů, které slouží k poskytnutí potřebné podpory
• na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitnou v nesnázích, nebo mají-li jakékoliv problémy
• na pomoc vyučujícího v případě, že neporozuměli učivu nebo potřebují-li doplnit své znalosti
• na zvláštní péči v odůvodněných případech (např. dlouhodobého onemocnění, zdravotního problému, mimořádných schopností a talentu apod.)
• na život a práci ve zdravém prostředí v rámci školy
• na ochranu před všemi formami zneužívání, šikany a před kontaktem s narkotiky, psychotropními a jinými škodlivými látkami
• zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich volen, pracovat v nich (ze strany ředitelství je tomuto věnována náležitá pozornost)
• na odškodnění úrazu způsobeného během vyučování a na akcích školy dle vyhlášky MŠMT č.57/2010 a § 29 odst.3 zák. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů při dodržení bezpečnostních pravidel a včasného nahlášení úrazu
• aktivně se podílet na příznivém klimatu školy a propagaci činnosti školy na veřejnosti
• účastnit se přehlídek a soutěží, kde může prezentovat své dovednosti a zájmy

C) Žáci mají povinnosti:
• zúčastnit se výuky podle rozvrhu hodin

• účast ve vyučování nepovinných předmětů a docházka do zájmových kroužků je pro přihlášené žáky povinná, odhlásit se žák může ke konci prvního pololetí.
• účast na činnostech, které ředitel školy vyhlásí jako povinné
• na vyučovací hodiny přicházet včas, nejpozději 7,55 hod. (opakované pozdní příchody se načítají a hodnotí jako neomluvená absence)
• na odpolední vyučování přicházet 10 minut před jejím začátkem
• chodit do školy a odcházet z ní určeným vchodem (vchod u šaten)
• dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole i na akcích mimo školu
• mít na paměti nebezpečí úrazu
• chránit zdraví své i spolužáků a pracovníků školy
• dbát na zásady kulturního a společenského chování
• oznámit hned svému třídnímu učiteli nebo řediteli školy, pokud se cítí ohroženi nebo šikanováni
• o přestávce se pohybovat ve třídě a přilehlých prostorách a dbát pokynů učitele, který vykonává dohled
• aktivně se zúčastňovat vyučování a nenarušovat průběh vyučovacích hodin
• nosit do školy pouze pomůcky potřebné k plnění úkolů plynoucích z probírané látky
• je zakázáno opouštět třídu i budovu ve vyučování bez souhlasu učitele nebo dohled konajícího pracovníka školy
• dodržovat pravidla třídy

III. Ustanovení týkající se zákonných zástupců žáků

A) Zákonní zástupci žáků mají právo:
• na svobodnou volbu školy pro své dítě
• informovat se o škole podle zákona č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím
• nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy
• u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení
• informovat se na chování a prospěch svého dítěte u vyučujícího a třídního učitele (konzultační hodiny jsou uvedeny v ŽK nebo je lze sjednat po předchozí telefonické domluvě dle potřeb rodičů a učitele mimo vyučovací dobu)
• vznášet připomínky a podněty k práci školy přímo u vyučujících nebo u ředitele školy
• při jakýchkoliv nejasnostech se obracet na třídního učitele
• zúčastnit se výuky v hodinách se svým dítětem po předchozí domluvě s vyučujícím a s prokazatelným souhlasem všech rodičů žáků dané třídy
• v případě výchovných či výukových potížích se obrátit na třídního učitele, výchovného poradce nebo jiného odborníka školy, který poskytne zákonným zástupcům informace o možnostech nápravy a bude jim nápomocen při řešení problému
• pro případ podezření vyučujícího na požití alkoholu nebo jiných návykových a psychotropních látek žákem, vyjadřuje zákonný zástupce svým podpisem o seznámení se školním řádem svůj souhlas s případným provedením dechové zkoušky žáka
• volit a být voleni do školské rady

B) Zákonní zástupci žáků mají povinnosti:
• seznámit se vzdělávací koncepcí školy, se školním řádem
• za chování žáka ve škole i mimo školu odpovídají zákonní zástupci, v případě hrubého porušování ŠŘ si pro dítě v co nejkratší možné době přijde zákonný zástupce a bude se aktivně podílet na řešení problému svého dítěte
• na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a výchovy dítěte
• pro jednání v běžných záležitostech se zákonnými zástupci platí následující pravidla:
– 1. kolo – jednání zákonného zástupce s třídním učitelem
– 2. kolo – jednání zákonného zástupce s ředitelkou školy, výchovným poradcem, školním
psychologem
– 3.kolo – výchovná komise
Z každého jednání musí být učiněn zápis.
• pro případ podezření vyučujícího na požití alkoholu nebo jiných návykových a psychotropních látek žákem, vyjadřuje zákonný zástupce svým podpisem o seznámení se školním řádem svůj souhlas s případným provedením dechové zkoušky žáka
• odpovídat za pravidelnou a včasnou docházku dítěte do školy a školského zařízení viz. omlouvání absence
• omlouvat nepřítomnost žáka do 3 dnů od začátku nepřítomnosti (viz výše omlouvání absence)
• při dlouhodobé absenci žáka zajistit od vyučujících učivo a DÚ
• vytvářet žákovi podmínky k přípravě na vyučování
• zákonný zástupce zodpovídá za domácí přípravu žáka
• dohlížet, aby žák nosil do školy potřebné pomůcky na vyučování
• zajišťovat žákovi pitný režim (v plastových lahvích) a přiměřené stravování na dobu vyučování
• reagovat aktivně na výzvu k návštěvě školy v zájmu rychlého vyřešení výchovných nebo výukových problémů
• neprodleně informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
• na výzvu školy neprodleně zajistit převzetí nemocného dítěte do domácího ošetřování
• oznamovat škole a školskému zařízení osobní údaje svého dítěte
• v zájmu dítěte předat škole telefonický kontakt na jednoho ze zákonných zástupců dítěte
• zajistit pro své dítě bezpečnou obuv do školy
• uhradit jakékoli svévolné poškození školního majetku (rozbití okna, poškození malby, rozbití učební pomůcky, ztrátu učebnic, ŽK apod.) způsobené jeho dítětem
• přivádět dítě do školy a posílat žáka do školy bez zjevného virového nebo infekčního onemocnění a řádně oblečené
• na vyzvání učitele předložit lékařské potvrzení o bezinfekčnosti dítěte

IV. Ustanovení týkající se pedagogických pracovníků

A) Pedagogický pracovník má právo:
• na vytvoření pracovního prostředí ze strany žáků týkající se vstřícnosti, zájmu o učení, plnění zadaných úkolů a společenského chování
• rozhodovat o udělení výchovných opatření žákovi
• volit si způsob výuky s respektováním metodických, hygienických a bezpečnostních požadavků
• prezentovat svůj názor, který není v rozporu s dobrým mravem a vývojovou úrovní žáka
• na finanční ohodnocení pedagogické práce nad rámec svých povinností
• na další vzdělávání, vybavení, zajištění pomůcek pro výuku ze strany provozovatele a vedení školy

B) Pedagogický pracovník má povinnosti:
• řídit se příslušnými zákony, pracovním řádem, organizačními pokyny a směrnicemi, řádem školy a závěry pedagogických rad a pracovních porad
• vykonávat svou práci podle svého nejlepšího vědomí a svědomí
• spolupracovat a vzájemně se informovat – vyučující a třídní učitel dané třídy
• vážně se zabývat důvěrným sdělením od dětí, pravdivě odpovídat na jejich otázky
• vést děti k čestnosti, pravdomluvnosti
• učit děti řešit problémy
• hodnotit žáky a zohledňovat nejen jejich školní výkon, ale také snahu a zájem
• spolupracovat se zákonnými zástupci dítěte
• dále se vzdělávat
• přicházet do třídy 20 minut před začátkem první vyučovací hodiny, pokud nemá jiné další úkoly a povinnosti
• vyučující na začátku hodiny překontroluje vybavení učebny z hlediska bezpečného provozu a teprve pak povolí žákům činnost v učebně
• třídní učitel eviduje docházku žáků do školy – pozdní příchody a dřívější odchody zapisuje do poznámek v TK
• třídní učitel zodpovídá za dohled nad žáky své třídy při akcích konaných mimo školu.
• před školní akcí proškoluje pedagogický doprovod žáky z pravidel bezpečného a slušného chování (toto zapíše do třídní knihy).
• opožděný příchod oznámit řediteli školy s omluvou, nenastoupení do zaměstnání (nemoc, OČR,…) oznámit co nejdříve vedení školy, doklad o nemoci neprodleně doručit mzdové účetní
• v případě dlouhodobé absence 3 týdny a více je vyučující povinen předat podklady k hodnocení žáků příslušné zástupkyni školy
• každý den ihned po příchodu a též před odchodem ze školy se seznámit na určené nástěnce s informacemi učitelům (sdělení vedení školy, event. plán zastupování)
• pokud pracovník k tomu nebyl vyzván vedením školy, nesmí svévolně krátit vyučování
• zastupovat přechodně nepřítomného pracovníka a v případě potřeby převzít na určitou dobu vyučování a dohled nad žáky nad míru vyučovacích povinností
• účastnit se pedagogických rad, provozních porad a konzultací s rodiči, pokud mu v tom nebrání jiné pracovní povinnosti
• není-li přítomen pedagogickým radám a pracovním poradám, je povinen se co nejdříve seznámit s příslušnými závěry
• je nepřípustné, aby kterýkoli zaměstnanec školy použil fyzický trest nebo slovně snižoval osobnost žáka

V. Provoz a vnitřní režim

A) Mateřská škola:

Základní charakter MŠ
Poskytuje komplexní výchovně vzdělávací péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, které jsou zařazeny ve věkově smíšených třídách s ohledem na jejich zdravotní diagnózu. Celé úsilí je zaměřeno na integraci, inkluzi a celkové ozdravění dětí, se zdravotním a sociálním znevýhodněním.
Dítě je do MŠ přijímáno na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře. O zařazení do MŠ rozhoduje ředitel školy. Před nástupem dítěte do MŠ je nutné, aby zákonný zástupce řádně vyplnil evidenční list dítěte.

Organizace provozu
Budova mateřské školy se otevírá v 6,25 hod., děti se do tříd přijímají od 6,30 hod. Provoz je ukončen v 16,00 hod. Příchod dětí je stanoven na dobu do osmé hodiny, pozdější příchody narušují výchovně vzdělávací práci. Dobu individuálního nástupu dítěte do MŠ je možné si dohodnout s třídní učitelkou. Škola si vyhrazuje právo na mimořádnou organizaci provozu v době prázdnin a zvýšeného výskytu virových onemocnění.

Specifické povinnosti MŠ
• MŠ je povinna výchovu a vzdělávání provádět v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání
• MŠ je povinna se dohodnout se zákonným zástupcem dítěte na délce pobytu dítěte v MŠ, vč. způsobu stravování a osobách, které budou dítě z MŠ vyzvedávat
• MŠ je povinna vydat dítě po skončení jeho pobytu v MŠ zákonnému zástupci nebo jiné oprávněné osobě, kterou zákonný zástupce písemně určil. Bude-li mít MŠ pochybnosti o oprávněnosti pověření, má právo dítě nevydat a neprodleně se informovat u zákonného zástupce dítěte. V zájmu bezpečnosti dítěte má MŠ právo nevydat dítě oprávněné osobě, která je evidentně pod vlivem alkoholu
• MŠ je povinna zabezpečit dohled výchovně vzdělávací činnosti bezúhonným, odborně zdatným pedagogickým personálem, zejména je povinna dodržovat bezpečnost dítěte při činnostech a pobytu dítěte v objektu MŠ, při pobytu venku, na školní zahradě, na vycházkách a ostatních akcích MŠ, kterých se neúčastní zákonný zástupce dítěte
Specifické povinnosti zákonného zástupce
• ukládat osobní věci dítěte do vyhrazené skříňky
• zajistit pro dítě dostatek oblečení na činnosti v MŠ (pyžamo, oblečení na pobyt venku ap.)
• zajišťovat pro dítě pomůcky pro reedukační a vzdělávací činnosti dle požadavků učitelky
• informovat MŠ o výskytu infekčního onemocnění u dítěte vč. parazitního onemocnění (vši) nebo závažného infekčního onemocnění v rodině
• předávat dítě učitelce přímo ve třídě a zde si je také vyzvedávat

B) Základní a Střední škola:
Zpřístupnění budov
• školní budova na ul. Třebízského se otevírá v 6,25 hod.
• budova na Hanácké ulici se otevírá v 7.40 hod.
• žáci přihlášení k docházce do školní družiny se od 6.30 do 7.30hod zdržují v herně družiny
Průběh vyučování
• začátek a konec hodiny není ohlašován zvoněním, za dodržování časových limitů zodpovídá vyučující učitel
• učitel může vyučovat v blocích (např. při volbě projektového vyučování), je však nutné respektovat hygienické potřeby žáků a střídat zrakové a pohybové činnosti
• pokud je žák v péči školního psychologa a ten s ním pracuje ve vyučovací hodině, informuje o tom třídního učitele případně vyučujícího
Přehled vyučovacích hodin :

1. hodina 8.00 – 8.45 6. hodina 12.45 – 13.30
2. hodina 8.55 – 9.40 7. hodina 13.35 -14.20
3. hodina 10.00 – 10.45 8. hodina 14.25 -15.10
4. hodina 10.55 -11.40 9. hodina 15.15 – 16.00
5. hodina 11.50 -12.35

V případech zvláštního zřetele budou zkráceny některé desetiminutové přestávky na nejméně 5 minut a přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučování na nejméně 30minut. Konkrétní úpravy budou uvedeny v ročním plánu školy.
Volné hodiny:
• žáci, kteří mají v průběhu vyučování volnou hodinu, tuto hodinu netráví v žádném případě v budově školy, ale přecházejí do školní jídelny (mohou i dojíždějící, kteří nechodí na obědy) nebo domů ke stravování
• žáky prvního stupně doprovází na Třebízského ul. pedagogický doprovod
• volná hodina slouží k tomu, aby se žáci naobědvali a k těmto účelům slouží jídelna na Třebízského ulici

Ukončení výuky
• po ukončení výuky odvádí žáky příslušný vyučující do šatny
• žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny a na internát, předává vyučující vychovatelce nebo asistentovi pedagoga (dle rozpisu v návaznosti na rozvrh třídy)
• žákům je zajištěno stravování ve školní jídelně (přihlašují zákonní zástupci na základě vyplněné přihlášky ke stravování, rozhodnutí o přijetí žáka ke stravování se nevydává, rozhodující pro poskytnutí stravy je zaplacení zálohy na stravné zákonným zástupcem žáka)
• žáci stravující se ve školní jídelně se řídí pokyny pedagoga, který vykonává v jídelně dohled
• oběd žáků družiny a internátu organizuje vychovatelka, sleduje také odchod žáků do zájmových kroužků a jejich návrat do výchovné skupiny
• odchod žáků ze školy po zájmových aktivitách zajišťuje vedoucí příslušného kroužku

Chod školy
• ZŠ je povinna výchovu a vzdělávání provádět v souladu s Rámcovým vzdělávacím
programem pro základní vzdělávání
• žáci mají právo zvolit si žákovskou třídní samosprávu za účelem řešení problémů své třídy
• žáci se mohou podílet na chodu školy (o této míře rozhoduje třídní učitel a vedení školy při zvážení věku žáků, jejich dovedností a schopností)
• připomínky přednáší žákovská samospráva na zasedání žákovského parlamentu
• k řešení celoškolních záležitostí slouží školská samospráva sestavená ze zástupců jednotlivých tříd (obě samosprávy se řídí pravidly, která si stanoví žáci se svými třídními učiteli nebo ředitelem školy)

C) Školní družina: (dále jen družina)
• družině jsou určeny prostory v přízemí budovy Třebízského 1 Šumperk
• provoz družiny je ve dnech pondělí – pátek od 6.30- 7,40 hod a od 11.40-16.00 hod.
• odpolední provoz v družině začíná po skončení vyučování žáků, třídní učitel předává žáky
vychovatelce a informuje ji o případných zdravotních potížích a omluvenkách žáků
• žáci jsou do družiny zařazováni na základě rozhodnutí ředitelky školy po předcházející žádosti rodičů (rodiče přihlášeného žáka vyplní zápisní lístek, kde musí být uvedena hodina odchodu – příchodu na každý den, kdo je bude vyzvedávat, případné změny musí rodič písemně sdělit do žákovské knížky)
• žák z družiny odchází sám pouze na písemnou žádost rodičů
• škola umožňuje dočasné umístění žáků, kteří nejsou do družiny přihlášeni k pravidelné docházce (neplánovaně přerušená výuka, čekání na zájmové kroužky apod.), po ukončení kroužku se tito žáci již nevracejí do družiny, ale odchází domů
• docházku žáků eviduje vychovatelka v docházkovém sešitě
• žáci jsou v družině povinni řídit se školním řádem a vnitřním řádem družiny
• v době pobytu ve školní družině i mimo její prostory dodržují
žáci pravidla bezpečnosti a slušného chování, chrání se proti úrazům, chrání majetek školy
a školní družiny
• vychovatelky ŠD organizují činnosti tak, aby mohli žáci relaxovat, rozvíjet své
zájmy, záliby a přátelské vztahy
• pitný režim je zabezpečen přímo v družině, žáci se obsluhují sami
• pokud žák nedodržuje a závažně porušuje školní řád a vnitřní řád družiny může být
ze školní družiny vyloučen

D) Internát:
• provoz internátu je ve dnech pondělí – pátek
• v pondělí zahajuje svoji činnost v 11,40 hod., v pátek končí obědem nejpozději ve 14:00 hod. (za bezpečnost žáků mimo tento čas zodpovídá zákonný zástupce žáka)
• pro ubytování jsou vyčleněny prostory v 1. patře hospodářského pavilonu budovy Třebízského 1.
• zájmové, rekreační a relaxační činnosti a příprava na vyučování probíhá na školní zahradě, v hernách a třídách základní školy
• vychovatelé organizují i vycházky mimo areál školy a účast na akcích jiných zájmových zařízení
• žáci základní školy a děti mateřské školy jsou přijímány k internátnímu pobytu na základě žádosti zákonného zástupce žáka a seznámením se s pravidly pobytu na internátě
• rozhodnutí o přijetí vydává ředitel školy písemně po zhodnocení všech důvodů, které vedou k pobytu dítěte mimo rodinu a to v zájmu zdárného vývoje žáka
• důvodem k vyloučení žáka z internátu je jeho velmi závažné nebo opakované porušení školního řádu a dále neuhrazení příspěvku na úhradu nákladů spojených s hmotnou
péčí v internátě ze strany zákonných zástupců žáka na příslušný měsíc pobytu
• rodiče mohou své dítě kdykoli v průběhu týdne navštívit a strávit s ním odpoledne
mimo prostory školy (souhlas ředitelky k tomu není nutný, dostačující je přímá ústní
dohoda s kmenovým vychovatelem o způsobu a čase předání dítěte zpět na internát – což je písemně zaznamenáno v deníku a podepsáno zákonným zástupcem)
• ubytovaným samostatné vycházky mimo internát nejsou povoleny, pouze hodinu mezi dopoledním a odpoledním vyučování určenou ke stravování mohou žáci s písemným souhlasem zákonného zástupce trávit bez dozoru
rodiče vybaví své dítě na internát oblečením, které je označeno jménem dítěte
• peníze, cenné věci a mobily dávají zákonní zástupci dítěti na vlastní zodpovědnost. Ke komunikaci mezi rodinou a internátem slouží sešit k písemným záznamům – zejména pokud rodiče požadují podávání léků jejich dětem, je třeba tento požadavek do tohoto sešitu zapsat.
• jiné záležitosti rodičů je možné řešit přes ředitelství školy
• omlouvání nepřítomnosti ubytovaného z důvodu nemoci probíhá prostřednictvím
třídního učitele žáka po předchozím telefonickém oznámení zákonným zástupcem
• předem známou nepřítomnost rodiče zaznamenají do sešitu informací
• vyúčtování poplatků ze strany školy probíhá zálohově ve stanoveném termínu
• rozdělení ubytovaných do výchovných skupin a ložnic je prováděno na začátku
školního roku, změny jsou možné i v průběhu roku
• žáky internátu si vychovatelé přebírají ze školy, školní družiny nebo mateřské školy a organizují činnosti v odpoledních hodinách dle režimu jeho výchovné skupiny, počasí a zájmu dětí
• o změnách zdravotního stavu dítěte v průběhu dne informuje třídní učitel vychovatele
osobně a ústně
• vychovatel a noční vychovatel změny zapisuje do sešitu „nočního hlášení“(noční vychovatel navíc do sešitu zapisuje i informace o proběhlé noci a vydaných lécích)
• přebírání výchovných skupin jednotlivými pedagogickými pracovníky vyplývá z režimu dne a rozpisu přímé práce vychovatele a asistenta vychovatele, které je vždy uvedeno v ročním plánu školy
• na ubytované, zákonné zástupce žáka i pedagogické pracovníky se plně vztahují
ostatní ustanovení tohoto školního řádu

E) Školní jídelna :
• školní jídelna je určena pro stravování dětí, žáků, ubytovaných a pro zaměstnance
školy
• pro zaměstnance, pro žáky základní a střední školy zajišťuje oběd, pro děti mateřské školy a ubytované na internátě celodenní nebo doplňkové stravování
• rodiče přihlašují žáka ke stravování na základě vyplněné přihlášky ke stravování, rozhodnutí o přijetí žáka ke stravování se nevydává
• rozhodující pro poskytnutí stravy je zaplacení zálohy na stravné zákonným zástupcem žáka v daném termínu
• ubytovaným na internátě se poskytuje automaticky strava 5 x denně
• žáci přicházejí do školní jídelny v doprovodu pedagogického pracovníka školy nebo sami
• žáci se chovají v jídelně ohleduplně, tiše, dodržují hygienická pravidla a zásady správného
stolování, životosprávy a slušného chování, respektují pokyny pedagoga vykonávajícího
dohled nad žáky
• při stravování je respektováno přání strávníků na velikost porce
• žáci se mohou dle svých schopností obsluhovat sami při nalévání polévky a tekutin
• Oběd zahrnuje : polévku, hlavní jídlo a tekutiny (příp. ovoce nebo zákusek)
• strávník je povinen odebírat oběd celý
• Časový rozpis výdej stravy :
Snídaně 7,00 hod 7,30 hod
Svačina 8,30 hod 10,00 hod
Oběd 11,00 hod 14,00 hod
Svačina 14,00 hod 15,45 hod
Večeře 18,00 hod 19,00 hod

• odhlašování stravy probíhá na základě informace zákonného zástupce žáka o jeho
nepřítomnosti ve škole přímo v kanceláři školy na Třebízského ulici (tel. 583 216 462)
• za žáka je možné jeho stravu odebrat do jídlonosičů v době od 11,15 do 13,30 hod
• stravu je nutné odhlásit do 10 hodin na následující den
• platby stravy pro žáky a zaměstnance školy probíhají zálohově – vyúčtování zajišťuje
škola (k bezproblémovému odběru stravy je nutné ze strany zákonných zástupců dodržovat termíny plateb)
• pro ubytované je platba za stravu součástí příspěvku na úhradu nákladů za internát
• připomínky ke stravě či stravování je možné podávat prostřednictvím třídního učitele
nebo ředitelství školy

VI. Ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví

A) Bezpečnost a ochrana zdraví:
• Při pobytu ve škole a při činnostech organizovaných školou jsou žáci a všichni pracovníci povinni chránit zdraví své, svých spolužáků a spolupracovníků. Základem je uvědomělá kázeň, pozornost, ohleduplnost a dodržování bezpečnostních předpisů.
• Třídní učitelé provádějí poučení o bezpečnosti na začátku každého pololetí, před uskutečněním školních akcí a před prázdninami, o čemž provedou zápis do třídní knihy. Žáci, kteří chyběli, budou poučeni dodatečně.
• Současně seznámí žáky s povinností ihned hlásit úraz, který jim ve škole vznikl, na nahlášení pozdějšího úrazu nebude brán zřetel.
• Při výskytu nebo odůvodněném podezření z infekčního onemocnění ve škole (včetně vší), třídní učitelé neprodleně informují zákonného zástupce žáka a žák bude do jejich příchodu oddělen od ostatních žáků (při zajištění všech podmínek ochrany zdraví a bezpečnosti, tj. dohledu), aby nedošlo k šíření infekce. V případě žáků, které rodiče budou opakovaně posílat do školy neodvšivené, bude o této skutečnosti škola informovat příslušný orgán sociální péče. Viz. postup při onemocnění pedikulózou u žáka školy ze dne 17.03.2011 (příloha ŠŘ).
• Při výuce v odborných učebnách, kde jsou specifické podmínky provozu dodržují žáci bezpečnostní předpisy stanovené pro tyto učebny v řádu každé odborné učebny. Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné poučení žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli.
• Za dodržování hygienických předpisů během výuky (osvětlení, větrání, teplota v místnosti) odpovídají vyučující.
• Třídní učitel za pomoci žákovské třídní samosprávy dbá na dodržování základních pravidel osobní hygieny žáků.
• Pokud dojde k úrazu žáka, zajistí pracovník odpovědný za dohled první pomoc a další ošetření. Každý úraz je nutno oznámit okamžitě v kanceláři vedení školy a provést o něm zápis.
• V hodinách TV, PV a VV užívají žáci i učitelé předepsaný oděv a obuv. Způsob převlékání určí vyučující učitel. Ten také v první vyučovací hodině školního roku poučí prokazatelným způsobem žáky o bezpečnosti (v TV při tělovýchovných aktivitách, cvičení na nářadí i zákazu samostatné manipulace a cvičení na nářadí bez pokynu učitele). Dodatečně poučí žáky, kteří v první hodině chyběli. Po hodinách mají žáci možnost se osprchovat v šatně TV. Organizaci hygieny zajišťuje vyučující.
• V hodinách tělesné výchovy z důvodu bezpečnosti nesmí žáci mít řetízky, prstýnky a jiné šperky včetně piercingu.
• Žákům je zakázáno zapojovat elektrické spotřebiče a manipulovat se zásuvkami pro přívod elektřiny. Nesmí pracovat se škodlivými látkami.
• Žáci nesmí otevírat okna a manipulovat se žaluziemi (pouze pod dohledem vyučujícího).
• Žákům je též zakázáno vyklánět se a vykřikovat z oken a cokoliv z oken vyhazovat.
• Všichni vyučující v rámci svých předmětů upozorňují průběžně žáky na škodlivost kouření, užívání drog a alkoholu a na další negativní jevy. Všímají si možných projevů šikanování. Věnují pozornost dopravní tématice.
• Pracovníci kontrolují před odchodem ze třídy, zda jsou vypnuty elektrické spotřebiče (varné konvice, kopírka a pod.) a zda v prostoru kolem topidel je dodržena bezpečná vzdálenost.
• Pracovníci kontrolují v PC pracovně, zda-li jsou vypnuté počítače (vždy po 5. a 6. vyučovací hodině).
• Pracovníkům, ale i žákům je kouření v prostorách školy zakázáno. Pro všechny pracovníky platí zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek před a během vyučování, v případě požadavku vedení školy se podrobit dechové popřípadě krevní zkoušce ke zjištění přítomnosti alkoholu či jiných psychotropních látek.
• Škola je povinna soustavně vytvářet podmínky pro bezpečnost a zdravý způsob života.

B) Dohled nad žáky:
• Dohled nad žáky slouží především k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví žáků.
• Dohled je zajišťován ve všech prostorách školy ve stanovené době podle rozvrhu , které jsou umístěny v příslušných prostorách školy. Dohled na chodbách začíná v 7.40hodin a končí po 6. vyučovací hodině kontrolou odchodu žáků z příslušného patra. D
• Dohled konající pracovník je povinen nastoupit včas – 20 minut před vyučováním. Pohybuje se po stanoveném prostoru a dodržuje dobu dohledu. Nekoná činnosti, které nesouvisí s dohledem. Dbá, aby žáci chodili pomalu, chovali se ukázněně, nepoškozovali zařízení školy a vyvarovali se možnosti zranění. Provádí namátkovou kontrolu tříd a WC. Zakročí přiměřeně při jakémkoli náznaku porušení kázně. Mimořádné události hlásí ihned řediteli školy.
• Vyučující poslední hodiny dohlédne na zvednuté židle, pořádek a třídu uzamkne. Odvede žáky do šatny, kde je předá vychovatelce ŠD nebo pustí domů.
• Pracovník, kterému dohled skončil, ale další dozírající se zatím nedostavil, pokračuje
ve vykonávání dohledu a upozorní na tuto skutečnost vedení školy.
• Učitelé při přechodu s žáky do jiné pracovny uzamknou kmenovou třídu a na dveře označí, kam se třídou přesunuli.
• Na písemnou žádost rodičů zajistí škola dohled nad žáky v době „polední“ přestávky.

Režim při akcích konaných mimo školu:

• Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávacích akcích mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům (§ 3 odst.1 vyhl. č. 48/2005Sb., o základním vzdělávání).
• Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu stanoví s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel školy po dohodě s organizujícím pedagogem. Každou akci plánovanou mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy, zejména s ohledem na zajištění BOZP (§ 3 odst. 2 vyhl. č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání).
• Při organizaci výuky na akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.
• Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků, a to zápisem do žákovské knížky nebo jinou písemnou formou (§ 3 odst.3 vyhl. č. 48/2005Sb., o základním vzdělávání)

• Při přecházení žáků na místa vyučování a při jiných akcích mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti a poučení zapíše do třídní knihy. Pro školní výlety, exkurze, lyžařské kurzy a další výjezdy platí zvláštní bezpečnostní ustanovení, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.
• Při akcích konaných mimo školu, jichž se účastní více jak 30 žáků a které trvají déle než 5 dní, bude vedoucí akce vyžadovat od žáků prohlášení o zdravotní způsobilosti vystavené pediatrem.
• Za dodržování předpisů o BOZP odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelem školy.
• Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení a klasifikace žáka na vysvědčení.

C) Zajištění ochrany žáků před sociálně patologickými jevy, před projevy
diskriminace, nepřátelství nebo násilí
• Škola podporuje ovzduší přátelství, vzájemné snášenlivosti a prvky integrace majoritních skupin a cizinců do společnosti.
• Probíhá důkladná diagnostika třídní dynamiky a i nepatrné náznaky diskriminace, šikanování, kyberšikany nebo výskytu jakýchkoli jiných sociálně patologických jevů jsou podrobeny následnému sledování a vyhodnocení. V tomto směru se předpokládá výrazná spolupráce třídních učitelů s výchovným poradcem, preventistou sociálně patologických jevů, školním psychologem a ředitelem školy (zpracován krizový plán řešení šikany).
• K eliminaci výskytu negativních jevů jsou využívána výchovná opatření (pochvaly k posílení žádoucího chování žáků a kázeňská opatření uložená třídním učitelem nebo ředitelem školy s oporou o prováděcí právní předpis MŠMT).
• K systematickému preventivnímu působení školy na žáky je zpracováván minimální preventivní program na příslušný školní rok.

VII. Zacházení se školním majetkem, učebnicemi, školními potřebami a pomůckami

• Žák má právo užívat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou, je při tom povinen řídit se pokyny učitelů a jiných oprávněných osob.
• Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozovat věci a vybavení, které tvoří zařízení třídy, školy a také ty, které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou. Stejná povinnost vyplývá i pro pobyt ve školských zařízeních.
• Za škodu na majetku, kterou žák svévolně nebo z nedbalosti způsobil, bude na rodičích vyžadována odpovídající náhrada. Totéž platí i v případě škody na majetku spolužáka.
• Na konci školního roku vracejí žáci zapůjčené učebnice. V případě ztráty některé z učebnic musí žák (zákonný zástupce) škole uhradit její plnou cenu. Peníze se předávají do pokladny školy a žákům je vystaven doklad.
• V případě ztráty žákovské knížky musí žák uhradit 20,- Kč a bude mu vydána nová žákovská knížka.
• V případě ztráty vysvědčení v aktuálním školním roce musí žák uhradit částku 100,- Kč a bude mu vydáno vysvědčení nové (opis vysvědčení…cena 100,- Kč).

VIII. Pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků
Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě školského zákona a vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. Hodnocení viz. ŠVP ZV č. j. 100/2009
A) Obecné zásady:
• při hodnocení se vždy posuzuje individuální pokrok žáka, jsou respektovány jeho individuální předpoklady bez srovnávání s ostatními spolužáky na základě plnění osnov daného ročníku
• při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáků, k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici
• podklady pro klasifikaci učitel získává:
-soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování
-zkouškami písemnými, ústními, praktickými, pohybovými, didaktickými testy
• písemnou práci z učiva za delší období (čtvrtletní práce) mohou žáci psát v jednom dni pouze jednu – takové práce oznámí vyučující žákům předem (nejméně jeden týden) a ostatní vyučující informuje zápisem termínu do kalendáře
• při výsledné známce přihlíží k známkám z opakovacích cvičení, kontrolních prací,
k ústnímu projevu, k tvůrčí činnosti a nápaditosti, k aktivitě a píli, k plnění domácích
úkolů, úpravě sešitů
• v předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě
• ve výchovách (výchovných předmětech) ocení vyučující u žáka připravenost na výuku, zájem o předmět, plnění zadaných úkolů, aktivní přístup a snahu, toto upřednostní nad výsledkem práce žáka nebo jeho výkonnostními výkony
• skupinovou práci nemusí vyučující hodnotit známkou, ale jednotliví členové skupiny hodnotí sami sebe, svůj přínos pro skupinu a své zapojení do práce skupiny. Současně by mělo probíhat vzájemné hodnocení členů skupiny. Známku získává žák od vyučujícího za individuální výkon.
• stanovená základní východiska pro hodnocení a klasifikaci žáků jsou zcela závazná pro všechny vyučující a musí být všemi vyučujícími dodržována

B) Způsob získávání podkladů pro hodnocení:
• Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.
a) Při vyšší absenci než 25% v jednotlivých naukových, povinně –volitelných a výchovných předmětech (mimo Tv) nebude žák z daných předmětů klasifikován a bude mu prodlouženo klasifikační období dle školského zákona č.561/2004Sb. § 52 odst. 2 .
b) Vyučující však může žákovi/žákyni klasifikaci uzavřít, pokud bude mít dostatečné podklady ke známce z celého průběhu klasifikačního období.
c) Pro hodiny tělesné výchovy platí body a),b) s tím rozdílem, že absence v tomto předmětu nesmí být vyšší než 40%, přičemž se do ní započítává i necvičení žáka/žákyně z důvodu doléčování nemoci, případně zapomenutí si sportovního převlečení na tělesnou výchovu apod.
• Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: soustavným diagnostickým pozorováním žáků, sledováním jeho výkonů a připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové…) kontrolními písemnými pracemi, analýzou výsledků různých činností žáků, konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby i psychologickými a zdravotnickými pracovníky.
– jednohodinové předměty – 2 kontrolní práce, 2 x zkoušení ( kontrolní, průběžné)
– dvouhodinové předměty – 2 kontrolní práce, 3 – 4x zkoušení ( kontrolní, průběžné)
– více hodinové předměty – 2 kontrolní práce, 8 -10x zkoušení ( kontrolní, průběžné)
• Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů.
• Vyučující zajistí zapsání známek na konci klasifikačního období také do třídního katalogu, listů školní matriky a dbá o jejich úplnost.
• Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušný předmět.
• Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech, apod.) vyučující respektuje známky žáka, které sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn, žák se znovu nepřezkušuje.
• Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období. Učitel může zohlednit zejména ve výchovných předmětech snahu a píli u žáka se závažným zdravotním postižením, když je jeho výkon v rozporu s vynaloženým úsilím.
• Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické radě.
• Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka: třídní učitel a učitelé jednotlivých předmětů v polovině prvního a druhého pololetí; třídní učitel nebo učitel, jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají kdykoliv v průběhu roku
• V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující předmětu bezprostředně a prokazatelným způsobem.
• Třídní učitel (výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikaci žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí dokumentace žáka.

• Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získávání známek (ústní zkoušení, písemné….).V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy.
C) Hodnocení a klasifikace žáků viz. ŠVP ZV č. j. 100/2009

D) Celkové hodnocení:
Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje hodnocením:
– prospěl(a) s vyznamenáním
Žák prospěl s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle § 14 odst. 1 písm. e)
– prospěl(a)
Žák prospěl, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením.
– neprospěl(a)
Žák neprospěl, je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí.
– nehodnocen(a)
Není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.

• Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval. Ředitel školy může povolit žákovi na žádost jeho zákonného zástupce a na základě doporučujícího vyjádření odborného lékaře opakování ročníku z vážných zdravotních důvodů, a to bez ohledu na to, zda žák na daném stupni již opakoval ročník.
• Ředitel školy může žákovi, který po splnění povinné školní docházky nezískal základní vzdělání, povolit po posouzení důvodů uvedených v žádosti jeho zákonného zástupce a na základě dosavadních výsledků vzdělávání žáka pokračování v základním vzdělávání, nejdéle však do konce školního roku, v němž žák dosáhne osmnáctého roku věku.
• Při hodnocení a klasifikaci chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou posuzuje učitel dodržování zásad slušného lidského chování a pravidel stanovených školním řádem.

E) Slovní hodnocení:
• Při použití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělávání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu i k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka; obsahuje také zdůvodnění a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. Výsledky vzdělávání žáka na konci prvního pololetí lze hodnotit souhrnně za všechny předměty. Slovní hodnocení lze použít i pro hodnocení chování lze použít i pro hodnocení chování žáka.
• Slovní hodnocení žáka je běžně používáno ve vyučování a je upřednostňováno před
hodnocením známkou.

F) Širší slovní hodnocení:
• Širší slovní hodnocení žáka na vysvědčení je možné použít v případech zvlášť hodného zřetele na základě předchozí písemné žádosti zákonného zástupce žáka. K důvodům použití širšího slovního hodnocení žáka se vyjádří pedagogická rada. Rozhoduje ředitel. Formu širšího slovní hodnocení na vysvědčení je možné použít ve všech vyučovacích předmětech nebo pouze v některém z nich. Pro posouzení „prospěchu s vyznamenáním“ nebo „prospěl“ se převede do číselné podoby.
Obsahuje :
• konkrétní informace o výsledcích dosažených ve vyučovacím předmětu, jejich srovnání s předešlými výkony žáka, míru splnění požadavků daného předmětu, přesvědčení o dalším možném zlepšení výkonu žáka
• popis chování při výuce, způsob zvládání požadavků kladených na žáka
• výpověď o jeho sociálním chování, schopnosti spolupracovat, podřídit se, pomoci druhým
• posouzení individuálních vlastností žáka, mají-li vztah k sledovanému pokroku ve vývoji jeho osobnosti

G) Opravné zkoušky:
• Komisi pro opravnou zkoušku jmenuje ředitel školy, v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.
• Žák koná opravnou zkoušku v případě, že byl na konci druhého pololetí klasifikován stupněm nedostatečně nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření a dosud na daném stupni základní neopakoval ročník
• Termíny opravných zkoušek určí ředitel školy tak, aby byly vykonány nejpozději do 31. srpna. Pokud se žák v tomto termínu z vážných důvodů nemůže k opravné zkoušce dostavit, lze povolit vykonání opravné zkoušky nejpozději do 15. září. Do té doby žák navštěvuje podmínečně nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.
• Žák může v jednom dnu skládat pouze jednu opravnou zkoušku.
• O termínu konání opravné zkoušky informuje třídní učitel písemně zákonného zástupce.
• Žák, který se bez vážných důvodů ve stanoveném termínu k opravné zkoušce nedostaví a do dvou dnů se neomluví, je klasifikován z daného předmětu stupněm prospěchu nedostatečný.
• V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor.
H) Komisionální zkoušky:
• Má-li zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří pracovních dnů ode dne, kdy se prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka. Pokud není stanoveno jinak, ředitel školy nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.
V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení chování nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka. V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitel školy výsledek hodnocení změní nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti.
• Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad
• Komise je tříčlenná a tvoří ji:
– předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy,
– zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu,
– přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
• Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří stupněm prospěchu nebo slovním hodnocením. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení ne konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.
• O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.
• Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanovém termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení.
• Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem
• Vykonání přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.
I) Sebehodnocení:
• Žák se prostřednictvím učitelova hodnocení postupně učí, jaké jsou meze a perspektivy jeho výkonu, sféry jeho úspěchů a úspěšného uplatnění.
• Vyučující vytváří vhodné prostředí a příležitosti, aby žák mohl poučeně a objektivně hodnotit sebe a svoji práci. Oba názory jsou průběžně konfrontovány.
• Učitel a žák na konci klasifikačního období společně hodnotí průběh výkonů žáka tak, aby se shodli na výsledné známce.
• Autonomní hodnocení se nesmí stát prostředkem nátlaku na učitele. Cílem je ideální shoda obou hodnocení tak, aby byla pro žáka motivační do dalšího období.
• Žáci jsou k sebehodnocení vedeni již od 1. ročníku.
• Vyučující vede žáka k realistickému posouzení svých schopností.
• Sebehodnocení probíhá nejčastěji ústně při komunikaci.
J) Hodnocení v náhradním termínu:
• Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.
• Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září. V období měsíce září navštěvuje žák do doby hodnocení nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.
• Nelze-li žáka v prvním nebo druhém pololetí hodnotit ani v náhradním termínu, vyplní se rubrika předmětu na vysvědčení výrazem „nehodnocen(a)“. Důvody pro nehodnocení se uvedou v katalogovém listu žáka.

K) Plnění povinné školní docházky ve škole mimo území České republiky nebo
v zahraniční škole na území České republiky
• Žák, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky, může na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka konat za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků, zkoušku v kmenové škole nebo ve škole zřízené při diplomatické misi ČR.
• Vyhláška č. 256 ze dne 29. června 2012 (novela vyhlášky č.45/2005 Sb.) uvádí nový postup školy, žáka a jeho zákonných zástupců při konání nebo nekonání zkoušek a dokládání plnění povinné školní docházky v zahraničí viz §18 – 20.

L) Pravidla pro hodnocení chování žáků:
• Hodnocení chování žáků probíhá průběžně. Ve vyšší míře se preferuje pozitivní hodnocení.
• Známku z chování navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují a s ostatními učiteli. Konečné rozhodnutí má pedagogická rada.
• Kritériem pro hodnocení chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování školního řádu školy během klasifikačního období. Přihlíží se k věku žáka, k jeho morální a rozumové vyspělosti.
• Škola hodnotí žákovo chování ve škole a na akcích pořádaných školou.
• Škola může žákům udělit místo negativního písemného hodnocení za porušení školního řádu alternativní trest ve formě „veřejně prospěšné práce“ dále VPP. Žák si přiměřenou formou odpracuje svůj přečin např. hrabání listí, úklid třídy, úklid – v případě znečištění majetku školy apod. VPP je dohodou mezi žákem a vyučujícím, oba s tímto postupem musí vyjádřit ústní souhlas. O VPP pokud je prováděna v době mimo vyučování, je informován zákonný zástupce žáka a za bezpečnost žáka v této době zodpovídá vyučující (nebo jiný pracovník školy). O VPP je veden přehled ve sborovně školy.
• Třídní učitelé informují zákonné zástupce o chování žáka průběžně prostřednictvím ŽK, před koncem čtvrtletí (rodičovské schůzky), okamžitě v případě velmi závažného porušení školního řádu (telefonicky).

Hodnocení chování:
Pochvala třídního učitele – žák dodržuje pravidla chování a školní řád nad rámec svých povinností. (ústně, do ŽK, na vysvědčení, písemně rodičům)

Pochvala ředitele školy – žák dodržuje pravidla chování a školní řád nad rámec povinností, podílí se na reprezentaci školy, svými výsledky dělá dobré jméno škole. (ústně, do ŽK, na vysvědčení, písemně rodičům)

Napomenutí třídního učitele – žák porušuje školní řád drobnými přestupky (ústně, do ŽK, písemně rodičům)

Důtka třídního učitele – žák porušuje opakovaně drobnými přestupky školní řád nebo jednorázově hrubě porušil školní řád (zapomínání, nenošení pomůcek, agresivita vůči spolužákovi…), písemně rodičům

Důtka ředitele školy – žák opakovaně porušuje drobnými přestupky školní řád nebo jednorázově zvlášť hrubým způsobem porušil školní řád, žák má maximálně 10 neomluvených hodin (písemně rodičům).

Kritéria pro klasifikaci chování žáka, které probíhá vždy na konci každého pololetí:

Stupeň 1 (velmi dobré)
Žák dodržuje pravidla chování a školní řád. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle a je přístupný domluvě.
Žák respektuje ustanovení školního řádu, osvojil si a dodržuje základní pravidla společenského chování, které odpovídají jeho věku a možnostem. Projevuje dobrý vztah k učitelům, zaměstnancům školy a spolužákům.

Stupeň 2 (uspokojivé)
Žák nedodržuje pravidla chování a opakovaně porušuje školní řád. Žák se dopustí závažného přestupku, nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků a nemá zájem svoje chování napravit. I přes mírnější výchovná opatření se dopouští přestupků, ohrožuje bezpečnost a zdraví své i ostatních. Žák má 11 až 25 neomluvených hodin (na vysvědčení známkou + písemně důvody rodičům).

Stupeň 3 (neuspokojivé)
Žákovo chování je v přímém rozporu s pravidly slušného chování, dopustil se závažného přestupku proti školnímu řádu, kterým vážně ohrozil výchovu, bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Neomluvená absence žáka přesáhne 25 hodin (na vysvědčení známkou + písemně důvody rodičům).

• V odůvodněných případech lze chování žáka neklasifikovat po projednání se zákonným zástupcem žáka a na základě kladného vyjádření poradenského zařízení. Při hodnocení a klasifikaci chování žáků učitelé vždy přihlížejí k jejich věku, mentální zralosti, schopnosti posoudit svoje chování a četnosti výskytu přestupků.

IX. Závěrečná ustanovení
• Řád školy je závazný pro všechny pracovníky školy, pro všechny žáky školy i pro zákonné zástupce žáků.
• Řád školy může být upraven či doplněn po projednání a schválení pedagogickou radou.
• S řádem školy je povinen se seznámit každý, kdo je uveden v bodě č. 1.
• Řád školy bude vyvěšen na veřejně přístupném místě na informační nástěnce v prostorách školy.
• S porozuměním jednotlivým ustanovením Školního řádu u žáků prvního stupně vypomůže třídní učitel. Všichni třídní učitelé žáky se zněním školního řádu prokazatelně seznámí a provedou záznam v ŽK.
• Řád školy vstupuje v platnost 01. 09. 2016.
Přílohy: č.1: Postup při onemocnění pedikulózou u žáků školy
č.2: Směrnice zajišťující vstup do budovy školy (ul. Hanácká 3, Třebízského 1)
č.3:Prevence rizikového chování ve škole
č.4: Rozbor úrazovosti
Řád školy byl projednán a schválen pedagogickou radou dne 31. 08. 2016.

V Šumperku dne 31. 08.2016

Mgr. Ludmila Beránková
zástupce statutárního orgánu
PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU
PREVENCE rizikového chování ve škole

Prevence bezpečného prostředí ve škole, rizikového chování, šikany

Žák má právo vyjadřovat svobodně svůj názor ve všech věcech, které se ho týkají adekvátní formou, přičemž tomuto musí být věnována pracovníky školy patřičná pozornost. V tomto případě mohou žáci i jejich zákonní zástupci směřovat své názory, námitky, či dotazy na konkrétní pracovníky školy, především spolupracovat s třídním učitelem, metodikem prevence, školním psychologem aj.

Žák má právo být ochráněn před fyzickým nebo psychickým násilím a nedbalým zacházením. Pokud se dítě cítí v jakékoliv nepohodě, či ohroženo, může požádat o pomoc nebo radu opět kohokoliv z pracovníků školy, kteří se mu budou v tomto případě věnovat.

Projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti, apod., kterých by se dopouštěl kdokoli vůči komukoli, jsou v prostorách školy a při všech školních akcích a aktivitách přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu. V případě takovýchto projevů chování postupuje škola dle daného školního programu proti šikanování (nebo dle vnitřních strategických dokumentů). Vždy je svolávána výchovná komise, jsou informováni zákonní zástupci a dle platných zákonů má škola ohlašovací povinnost vůči některým dalším institucím (jako je např. OSPOD, Policie ČR apod.)

Podrobné informace a dokumenty, týkající se projevů šikanování a jiných forem rizikového chování ve škole, postupu školy při jejich řešení apod. jsou umístěny na webových stránkách školy.