Hygienicko-epidemiologická opatření po obnovení provozu školy od 18. 11. 2020

Informace k novým omezením ve škole uplatňovaným od 18. 11. 2020

Na provoz škol (MŠ, ZŠ, SŠ) a školských zařízení (jídelna, družina, internát) se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (vydaný Ministerstvem školství) a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (vydaná Ministerstvem zdravotnictví).

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví.

Provoz mateřské školy

 • Provoz je zachován jako doposud za dodržení provozních pravidel podle Manuálu dle nařízení ředitelky školy (větrání, dezinfekce rukou, dezinfekce ploch, omezení pohybu cizích osob v prostoru MŠ, režimová opatření při výdeji stravy).
 • Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky, povinnost nosit roušky mají nepedagogičtí pracovníci a jiné osoby, které se v MŠ pohybují.
 • Nošení roušek je pedagogickým pracovníkům školy vedením školy pouze doporučeno (zvláště při pobytu mimo třídu). Pouze ochranný štít bez roušky není považován za dostatečnou ochranu proti šíření viru (stanovisko Státního zdravotního ústavu).

Provoz základní školy a střední školy

 • Provoz základní školy a střední školy není omezen.
 • Provoz základní školy při zdravotnickém zařízení není omezen.
 • Výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani nijak neprolínají.
 • Je zakázáno při tomto vzdělávání provozovat sportovní činnosti a zpívat (hudební výchova a tělesná výchova se neruší, ale naplní se jiným obsahem).
 • Režimové změny v začátku a konci vyučování, organizace přestávek, převody do školní jídelny apod.).
 • Je možné provozovat venkovní aktivity, je nezbytné zachovat homogennost skupin. Tito žáci a učitelé mohou být pohromadě, ale celá skupina musí udržovat odstup od ostatních osob venku.
 • Žáci a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky, povinnost nosit roušky mají nepedagogičtí pracovníci a všechny osoby, které se ve škole pohybují. Vstup rodičů a cizích osob do školy je omezen.
 • Nošení roušek je pedagogickým pracovníkům školy vedením školy pouze doporučeno (zvláště při pobytu mimo třídu). Pouze ochranný štít bez roušky není považován za dostatečnou ochranu proti šíření viru (stanovisko Státního zdravotního ústavu).

Provoz školní družiny

 • Je možný pro žáky za podmínky dodržení homogennosti skupin.
 • Z důvodu dodržení režimových opatření nebude v provozu ranní družina, odpolední družina bude rozdělena podle skupin na budovy Třebízského a Hanácká.
 • Nošení roušek je pedagogickým pracovníkům školy vedením školy pouze doporučeno (zvláště při pobytu mimo třídu). Pouze ochranný štít bez roušky není považován za dostatečnou ochranu proti šíření viru (stanovisko Státního zdravotního ústavu).

Internát

 • Ubytování je možno poskytnout žáků základní školy podle § 16 odst. 9 školského zákona a žákům praktické školy jednoleté a dvouleté.
 • Žáci i zaměstnanci internátu mají povinnost nosit roušky ve společných prostorách zařízení.

Školní jídelna

 • Školní jídelna (výdejna) je v provozu. Řídí se pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost (usnesení vlády o přijetí krizového opatření)
 • Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:

rozestupy 1,5m mezi jednotlivými stoly

maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby

v jídelně nemůže být v současně více osob, než je míst k sezení

rozestupy mezi skupinami žáků jednotlivých tříd

Další důležitá opatření

 • Budovy školy na Třebízského i Hanácké ul. budou přístupné žákům od 7.30 hod.
 • Po příchodu si žáci dezinfikují ruce a po přezutí ihned odchází  ze šaten přímo do svých tříd.
 • V době přestávky se žáci zdržují ve svých třídách, přestávky jsou organizovány vyučujícími tak, aby se žáci jednotlivých tříd nepotkávali na chodbách.
 • Zůstávají v platnosti všechna opatření týkající se častého umývání rukou, dezinfekce rukou a dezinfekce ploch
 • Vyučující zajistí pravidelné větrání ve třídách – v délce alespoň 5 min během přestávek a  jednou uprostřed každé vyučovací hodiny.