Základní škola

Základní škola – škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Ředitelka školy – Mgr. Skoumalová Dagmar

Výuka probíhá ve všech dle vzdělávacího programu :
Školní vzdělávací program č.100/2009

Systém a principy výuky :

atmosféra pohody, bezpečí, tvořivosti a podpory
uplatňování mezipředmětových vazeb – propojenost jednotlivých předmětů
smyslové a prožitkové učení
postup výuky od názorného k abstraktnímu
individuální přístup, volba tempa, postupu, respektování možností
práce v týmech , diskuse, názorové konfrontace
prezentace vlastní práce (výstupy)
projektové vyučování
výuka dle individuálních vzdělávacích plánů
používání speciálně pedagogických metod
sebehodnocení
hodnocení výkonu žáka dle metodického pokynu MŠMT…….
logopedická péče prostupující celým vyučovacím procesem
využití odborných učeben (počítačová učebna, učebna VV, Hv, dílny, kuchyňka, pozemky )
vlastní tělocvična
výuka cizích jazyků od 3.třídy, (anglický nebo německý – dle volby žáka)
Ve třídách je počet žáků do 12, učitel se tak může více věnovat názornému výkladu učiva, ověřování platnosti naučeného i jeho opakování. A také uplatňování speciálně pedagogických metod při výuce.
Po absolvování základní školy mohou žáci pokračovat ve studiu na gymnáziu, středních školách dle zaměření, středních odborných učilištích nebo v naší praktické škole.
Zřizovatelem školy je Olomoucký kraj, školné se neplatí.