Střední škola

Název: Praktická škola s dvouletou přípravou

Délka přípravy: 2 roky

Určeno pro: Hochy a dívky s ukončenou školní docházkou na praktické nebo speciální škole, případně pro žáky z nižších ročníků základní školy rovněž s ukončenou školní docházkou.

Poskytované vzdělání: Přípravu pro výkon jednoduchých činností ve sféře pomocných a úklidových prací sociálních služeb, zahradnictví a veřejného stravování.

Ukončení vzdělání: vydání závěrečného vysvědčení

Druh školy: Střední škola Šumperk, Hanácká 3

Naplnění třídy: 6 – 12 žáků

Přijímací zkoušky: nejsou, pouze pohovor

Výuka bude probíhat v prostorách naší školy.  Škola se nachází v příjemném prostředí historického jádra města Šumperku. Je bohatě vybavena učebními pomůckami a odbornými učebnami pro praktickou výuku. Žáci mají přístup na internet.  Ve škole je tělocvična, součástí školy je hřiště a zahrada.  Praktická výuka bude probíhat rovněž ve stravovacím zařízení školy – nutný zdravotní
průkaz. Možnost ubytování.
 

Učební plán:
Obor vzdělání 78-62-C/02

Vzdělávací oblastVyučovacípředměty1.ročník2.ročníkDisp.hod.Celkem
Jazyková oblastČeský jazyk-ČJ2214+2 disp.
Angličtina-Aj1102
Matematika a její aplikaceMatematika-M2204
Informační a komunikační technologieInformatika – ICT1102
Člověk a společnostZáklady společenských věd:
Občanská výchova – OV
1102
Člověk a přírodaZáklady přírodních věd: Přírodověda – Př1102
Umění a kulturaHudební výchova-HV1102
Výtvarná výchova-Vv110
Člověk a zdravíVýchova ke zdraví: Zdravověda – Zdr1102
Tělesná výchova – Tv2204
Odborné činnostiRodinná výchova – Rv3316+2 disp.
Výživa a příprava pokrmů:
Teorie – PPt
Odborný výcvik – PPo
4408
Praktické činnosti:
Teorie – PČt
Odborný výcvik – PČo
66112+2 disp.
Celková povinná časová dotace2929 58


Organizace výuky

– dle Školního vzdělávacího programu

Pracoviště:

  • internát školy
  • jídelna a výdejna stravy
  • cvičná školní kuchyň
  • školní zahrada

Příprava žáků je organizována jako dvouleté denní studium a poskytuje přípravu pro výkon jednoduchých činností v oblastech pomocných prací ve sféře sociálních služeb, zahradnictví a veřejného stravování, případně v chráněných pracovištích.

Stěžejní výukou jsou PRAKTICKÁ CVIČENÍ, která jsou soustředěna hlavně na:

  • nácvik činností úklidových prací
  • poskytují základní znalosti a dovednosti z oblasti v péči o domácnost
  • nácvik dovedností potřebné při přípravě stravy
  • získávání základních znalostí z oblasti zdravé výživy
  • nácvik stolování a dodržování zásad společenského chování
  • nácvik jednoduchých oprav v domácnosti
  • rozvoj jemné motoriky

Vzhledem k speciálním vzdělávacím potřebám žáků je výuka organizována tak, aby odpovídalo psychickým i tělesným schopnostem žáků a respektovala jejich individuální zvláštnosti a zásady přiměřenosti pracovní zátěže.