Střední škola

Název: Praktická škola s dvouletou přípravou

Délka přípravy: 2 roky

Určeno pro: Hochy a dívky s ukončenou školní docházkou na praktické nebo speciální škole, případně pro žáky z nižších ročníků základní školy rovněž s ukončenou školní docházkou.

Poskytované vzdělání: Přípravu pro výkon jednoduchých činností ve sféře pomocných a úklidových prací sociálních služeb, zahradnictví a veřejného stravování.

Ukončení vzdělání: vydání závěrečného vysvědčení

Druh školy: Střední škola Šumperk, Hanácká 3

Naplnění třídy: 6 – 12 žáků

Přijímací zkoušky: nejsou, pouze pohovor

Výuka bude probíhat v prostorách naší školy.  Škola se nachází v příjemném prostředí historického jádra města Šumperku. Je bohatě vybavena učebními pomůckami a odbornými učebnami pro praktickou výuku. Žáci mají přístup na internet.  Ve škole je tělocvična, součástí školy je hřiště a zahrada.  Praktická výuka bude probíhat rovněž ve stravovacím zařízení školy – nutný zdravotní
průkaz. Možnost ubytování.
 

Učební plán:
Obor vzdělání 78-62-C/02

Vzdělávací oblast Vyučovacípředměty 1.ročník 2.ročník Disp.hod. Celkem
Jazyková oblast Český jazyk-ČJ 2 2 1 4+2 disp.
Angličtina-Aj 1 1 0 2
Matematika a její aplikace Matematika-M 2 2 0 4
Informační a komunikační technologie Informatika – ICT 1 1 0 2
Člověk a společnost Základy společenských věd:
Občanská výchova – OV
1 1 0 2
Člověk a příroda Základy přírodních věd: Přírodověda – Př 1 1 0 2
Umění a kultura Hudební výchova-HV 1 1 0 2
Výtvarná výchova-Vv 1 1 0
Člověk a zdraví Výchova ke zdraví: Zdravověda – Zdr 1 1 0 2
Tělesná výchova – Tv 2 2 0 4
Odborné činnosti Rodinná výchova – Rv 3 3 1 6+2 disp.
Výživa a příprava pokrmů:
Teorie – PPt
Odborný výcvik – PPo
4 4 0 8
Praktické činnosti:
Teorie – PČt
Odborný výcvik – PČo
6 6 1 12+2 disp.
Celková povinná časová dotace 29 29   58


Organizace výuky

– dle Školního vzdělávacího programu

Pracoviště:

 • internát školy
 • jídelna a výdejna stravy
 • cvičná školní kuchyň
 • školní zahrada

Příprava žáků je organizována jako dvouleté denní studium a poskytuje přípravu pro výkon jednoduchých činností v oblastech pomocných prací ve sféře sociálních služeb, zahradnictví a veřejného stravování, případně v chráněných pracovištích.

Stěžejní výukou jsou PRAKTICKÁ CVIČENÍ, která jsou soustředěna hlavně na:

 • nácvik činností úklidových prací
 • poskytují základní znalosti a dovednosti z oblasti v péči o domácnost
 • nácvik dovedností potřebné při přípravě stravy
 • získávání základních znalostí z oblasti zdravé výživy
 • nácvik stolování a dodržování zásad společenského chování
 • nácvik jednoduchých oprav v domácnosti
 • rozvoj jemné motoriky

Vzhledem k speciálním vzdělávacím potřebám žáků je výuka organizována tak, aby odpovídalo psychickým i tělesným schopnostem žáků a respektovala jejich individuální zvláštnosti a zásady přiměřenosti pracovní zátěže.