Informace o zpracování osobních údajů – GDPR

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 (dále jen „škola“) je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je výchova a vzdělávání dětí a žáků.

Škola zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Škola je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

  • zápis k předškolnímu vzdělávání,
  • zajištění předškolního vzdělávání,
  • zápis k základnímu vzdělávání,
  • zajištění základního vzdělávání,
  • zájmové vzdělávání ve školní družině.
  • ubytování na internátě
  • zápis ke střednímu vzdělávání
  • zajištění středního vzdělávání
  • zajištění stravování

Kontaktní adresa správce osobních údajů:

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3

Hanácká 145/3, 787 01 Šumperk

IČ: 49589768,

telefon: +420 583213 166,

e-mail zssumperk@seznam.cz,

ID datové schránky: r9fh94m

Škola na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3, 787 01 Šumperk,

telefon: +420 775 881 464,

e-mail gdpr@zssumperk.cz     

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na ni vztahují.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení.