Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Obor a kód vzdělávání:

Praktická škola dvouletá  78-62-C/02

Praktická škola jednoletá 78-62-C/01

Termín přijímacího řízení:  16. 4. 2021

Kritéria pro přijetí:

Praktická škola dvouletá

Součástí přijímacího řízení je pohovor s uchazeči o studium zaměřený na tyto oblasti:

  • úroveň samostatnosti při sebe obslužných a praktických dovednostech
  • jazyková a komunikační dovednost, písemný projev a čtenářské dovednosti
  • matematické dovednosti v praxi
  • orientace a všeobecný rozhled uchazeče

Přijímací řízení může být upraveno v návaznosti na aktuální stav epidemiologické situace a vládní nařízení.

Při nepříznivé epidemiologické situaci může být upraveno takto:

Přijímací řízení bez přijímací zkoušky na základě žádosti o přijetí se všemi povinnými přílohami a vyhodnocení výsledků vzdělávání na ZŠ, příp. pohovoru s uchazečem nebo jeho zákonným zástupcem

Praktická škola jednoletá

Přijímací řízení bez přijímací zkoušky na základě žádosti o přijetí se všemi povinnými přílohami a vyhodnocení výsledků vzdělávání na ZŠ, příp. pohovoru s uchazečem nebo jeho zákonným zástupcem.

Hodnocení:

Každá z uvedených oblastí bude hodnocena body na škále 0 – 5 bodů.

Uchazeči o studium budou seřazeni podle dosaženého počtu bodů a v tomto pořadí – od nejvyššího po nejnižší – rozhodne ředitelka školy o jejich přijetí ke vzdělávání.

Minimum bodů pro přijetí do Praktické školy dvouleté i jednoleté je 5 bodů.

Zájemci o studium musí doložit:

  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
  • doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP)
  • řádně vyplněnou přihlášku ke studiu s potvrzeným vysvědčením z posledních dvou ročníků, ve kterých plnil nebo plní uchazeč povinnou školní docházku

Předpokládaný počet přijatých žáků:

PrŠ dvouletá  –   7 žáků

PrŠ jednoletá – 12 žáků

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny uchazečům a zveřejněny na webových stránkách školy.                                                                         

Mgr. Dagmar Skoumalová, ředitelka školy

V Šumperku dne 30. 1. 2021